Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

Ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja prináša rastúcu životnú úroveň, vyššie nároky verejnosti a dostupnejšie služby. Súčasne však kraj čelí viacerým výzvam súvisiacim s demografickým vývojom, príchodom obyvateľov z iných častí Slovenska ako aj zo zahraničia, zmenám vo fungovaní rodinného života, výrazným nárastom počtu ľudí v seniorskom veku a predlžovaním priemernej dĺžky života.

Seniori

Ľudia bez domova

Cudzinci

Deti a mladí ľudia

Rómovia

Nízkopríjmové skupiny

Ekonomická prosperita kraja však automaticky neznamená vysokú kvalitu života všetkých jeho obyvateľov. K tým najohrozenejším, podľa Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030, patria: seniori, ľudia bez domova, deti a mládež, nízkopríjmoví pracujúci, cudzinci a Rómovia z marginalizovaných komunít.

Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030 bola spracovaná Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a predstavuje výsledok spolupráce významných aktérov v oblasti sociálnej inklúzie.

Celú verziu dokumentu nájdete na nasledujúcom odkaze:
Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie