Seniori

Seniori často trpia pocitom sociálneho vylúčenia a osamelosti v dôsledku nedostatku záujmu, komunikácie a sociálnych kontaktov. Pre starnúcu spoločnosť aj pre samotných seniorov je veľmi dôležité, aby seniori prežívali obdobie staroby čo možno najviac aktívne.

Starnutie populácie, ktoré je v najbližších desaťročiach nezvratné, sa prejavuje aj významným nárastom dopytu po sociálnych službách pre seniorov. Tieto služby je možné poskytovať v rámci formálnych sietí starostlivosti (najmä v zariadeniach dlhodobej ústavnej starostlivosti), ale aj prostredníctvom rodinných príslušníkov seniorov. Chýbajúce terénne sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb pre seniorov spôsobujú ťažkosti aj ekonomicky aktívnym obyvateľom, ktorí majú problémy adekvátne sa postarať o svojich príbuzných.

Prognóza vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva predpokladá, že do roku 2035 v BSK počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bude tvoriť takmer štvrtinu všetkého obyvateľstva. Výrazne narastie aj podiel obyvateľov nad 80 rokov.

Fakty

Demografické starnutie

 • znižovanie podielu produktívneho obyvateľstva
 • najvýraznejší nárast počtu obyvateľov vo veku 65 a viac rokov

Prognóza vývoja vekovej štruktúry do roku 2035

 • počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov môže dosiahnuť v priemere až 25 % (okres BA I až 30 %)
 • výrazne narastie aj podiel obyvateľov nad 80 rokov, ktorý bude predstavovať viac ako 10 %
 • výraznejší pokles podielu obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov, zo súčasných 17,2 % na 11 %
 • zníženie podielu obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov na 63,8 %
 • index starnutia obyvateľstva dosiahne 230,2 %, v okresoch Bratislava I a V viac ako 290 %
 • rastúci dopyt po službách v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Najväčšie výzvy

 • nedostatočná kapacita poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
 • preferencia sociálnych služieb pobytovou formou pred terénnou a ambulantnou formou
 • nerovnomerné rozloženie sociálnych služieb a ich koncentrácia do miest
 • nedokonalý systém evidencie žiadateľov odkázaných na sociálnu službu v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou
 • nedostatok odborných pracovníkov v sociálnych službách – nízka motivácia pracovať v sociálnych službách

Návrhy na zmenu

 • Podpora aktívneho starnutia

Aktívne starnutie predstavuje snahu o to, aby ľudia, najmä v staršom veku, mali svoj život pod kontrolou tak dlho, ako to je len možné z hľadiska fyzického a duševného zdravia, nezávislosti (alebo dostupnosti starostlivosti, ak ju potrebujú), sociálnych vzťahov a fyzického prostredia.

Seniorov najviac subjektívne trápi zdravie, ktoré vplýva na všetky ostatné oblasti života. Ďalej je to sociálna a ekonomická situácia, ktorá sa po odchode do dôchodku spravidla zhoršuje, pričom špeciálne zraniteľné sú ženy (vo vekovej skupine 65 a viac rokov je napríklad 2,5-násobne vyššie riziko ohrozenia chudobou). Vážnym problémom seniorov najmä v anonymnom mestskom prostredí je osamelosť.

Cieľ: Podporiť proces aktívneho starnutia s dôrazom na dôstojne prežitý, nezávislý, aktívny a plnohodnotný život.

 • Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov

V dôsledku starnutia populácie a predlžujúceho sa veku dožitia narastá počet starších ľudí odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. V prvom rade je potrebné rozvíjať sociálne služby najmä v prirodzenom prostredí, ktoré zabezpečujú odstránenie, zmiernenie alebo prekonanie dôsledkov vzniku odkázanosti starších jednotlivcov na pomoc iných osôb. Dôraz je kladený na možnosť kombinácie rôznych druhov sociálnych služieb poskytovaných terénnou a ambulantnou formou, s cieľom posilnenia bezpečnosti a sebestačnosti seniorov na čo možno najdlhší čas.

V dôsledku zmien v štruktúre fungovania rodiny sa znižuje podiel rodiny na neformálnom opatrovaní a zvyšujú sa nároky a dopyt na dlhodobú starostlivosť v oblasti sociálnych a zdravotných služieb a to najmä u klientov v ostatných vekových kategóriách s ťažkým zdravotným postihnutím. V súčasnosti neexistuje systém evidencie žiadateľov (čakateľov) odkázaných na sociálnu službu, na základe ktorého by sa dala definovať potreba jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb. Samotní klienti nemajú dostatočné informácie o možnostiach využívania jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb.

Cieľ: Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov.

 • Podpora rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách a ich udržateľnosť

V súčasnosti v oblasti sociálnych služieb je nedostatok pracovných síl na určitých pracovných pozíciách. Ide hlavne o zdravotné sestry a zdravotných asistentov, opatrovateľov a opatrovateľky, kuchárov a kuchárky a iný pomocný personál. Preto je potrebné hľadať zdroje na získanie pracovných síl, motivácie zamestnať sa v sociálnych službách ako aj rozširovanie kompetencií na úrovní vybraných pracovných pozícií.

Cieľ: Zvýšenie odbornosti a profesionality pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a ich udržateľnosť.

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah