Prierezové oblasti

Z analýzy sociálnej inklúzie v BSK vyplynuli viaceré celospoločenské výzvy, ktoré sa dotýkajú všetkých identifikovaných skupín obyvateľstva.

  • Sieťovanie aktérov a vznik platforiem (pracovných skupín) v kontexte jednotlivých cieľových skupín

Jednou zo základných podmienok sociálnej inklúzie je zabezpečenie fungujúceho organizačného prostredia, najmä z hľadiska spolupráce a prepojenia všetkých relevantných aktérov, ktorí sa podieľajú na riešení identifikovaných problémov príslušnej skupiny obyvateľstva. Ide najmä o prepojenie štátnych inštitúcií, inštitúcií verejnej správy, mimovládnych a neziskových organizácií.

Cieľ: Vytvorenie platforiem (pracovných skupín) z aktérov, vstupujúcich do procesu sociálnej inklúzie podľa identifikovaných ohrozených skupín obyvateľstva

  • Podpora nájomného bývania

Nízka intenzita výstavby nájomných bytov a rast cien bytov a trhového nájomného spôsobujú, že nie len sociálne najslabšie vrstvy obyvateľov majú problém zabezpečiť si dostupné a dôstojné bývanie.

Cieľ: Zabezpečenie dostupného bývania pre všetky skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením

  • Predchádzanie negatívnym javom v spoločnosti

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je zakotvené vo viacerých medzinárodných dokumentoch a zmluvách, ktoré ratifikovala aj SR. Vytváranie tolerantného a demokratického prostredia v spoločnosti je základným predpokladom spokojného spolunažívania obyvateľov každého štátu aj regiónu.

Cieľ: Zvyšovanie demokratického, tolerantného a multikultúrneho prostredia v spoločnosti

  • Zmapovanie sociálne vylúčených lokalít a lokalít ohrozených sociálnym vylúčením na území BSK

V súvislosti s chudobou a sociálnym vylúčením obyvateľov je dôležité poznať lokality, v ktorých sa tieto marginalizované skupiny obyvateľov koncentrujú. Koncentrácia viacerých znevýhodnení v jednom priestore (nezamestnanosť, nízky príjem, kriminalita, drogová závislosť, prostitúcia, zadĺženosť a pod.) môže viesť k vzniku sociálne vylúčených lokalít, kde spolu s chudobou dochádza často ku koncentrácii ďalších nežiaducich sociálne-patologických javov.

Cieľ: Zmapovanie sociálne vylúčených lokalít a ich potrieb a lokalít ohrozených sociálnym vylúčením na území BSK s cieľom vytvoriť kompletnú databázu rizikových priestorov, ktorú bude možné prostredníctvom vhodne navrhnutých indikátorov pravidelne monitorovať a včasnými intervenciami zabrániť vzniku nových sociálne vylúčených priestorov na území BSK. 

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah