Marginalizované rómske komunity

V 22 obciach BSK spolu žije 14,5 tisíc Rómov. Na území BSK je identifikovaných 24 koncentrácií, v ktorých žije spolu 6 016 Rómov (41,56 %). Dôležitým ukazovateľom pre sledovanie úrovne životných podmienok Rómov, ale aj celej populácie, je dostupnosť služieb a využívanie inžinierskych sietí. V prvom rade ide o dostupnosť a využívanie rozvodov elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu.

Fakty

  • Najvyšší podiel evidovaného počtu Rómov na počet obyvateľov je v Plaveckom Štvrtku (30 %), Lozorne (19,8 %), Malých Levároch (16,1 %), Vysokej pri Morave (15 %), Zohore (11 %) a Záhorskej Vsi (10 %)
  • identifikovaných je 24 koncentrácií, z nich 2 mimo, 15 na okraji a 7 vo vnútri obce a žije v nich 6 016 Rómov. V 15 obciach žijú Rómovia integrovane s majoritným obyvateľstvom (Atlas rómskych komunít 2019).

Najväčšie výzvy

  • segregácia
  • viacnásobné sociálne vylúčenie
  • koncentrácia chudoby a materiálnej deprivácie
  • nedostatočný prístup k službám

Návrhy na zmenu

  • Znižovanie rizika rozširovania lokalít ohrozených sociálnym vylúčením

Problematika marginalizovaných rómskych komunít predstavuje v kontexte sociálneho
vylúčenia jeden z najvážnejších spoločenských problémov a je potrebné jej venovať patričnú pozornosť. Hoci v BSK žije v porovnaní s inými krajmi SR iba malý počet Rómov, je
dôležité, aby bolo vytvorené prostredie, v ktorom bude umožnená integrácia Rómov z
existujúcich vylúčených lokalít tak, aby sa zabránilo ich rozširovaniu.

Cieľ: Zabraňovanie rozširovaniu segregovaných a sociálne vylúčených lokalít včasným
a pravidelným monitoringom.

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie