Cudzinci

V Bratislavskom samosprávnom kraji je dlhodobo evidovaný najvyšší počet cudzincov v rámci krajov Slovenska, ktorý v roku 2018 dosiahol 38 819 cudzincov (33 % všetkých cudzincov žijúcich v SR), čo predstavuje takmer 6 % z celkového počtu obyvateľov kraja.

Cieľovou skupinou koncepcie sú cudzinci, ktorí vstúpili na územie SR a prechodne žijú alebo sa trvale usadili na území SR, a to všetky vekové skupiny cudzincov vrátene detí, ktoré sú občanmi SR.

Ku koncu roka 2018 tu pracovalo 28 259 cudzincov, z čoho 39,2 % bolo štátnych príslušníkov tretích krajín a 60,8 % tvorili občania EÚ/EHP. Až 83 % cudzincov pracovalo v meste Bratislava.

Najvážnejšími identifikovanými problémami pri integrácii cudzincov sú jazyková bariéra, nízke právne povedomie o fungovaní verejnej správy v SR a nedostatok informácií v inom ako slovenskom jazyku. Problémom je aj nedostatok nájomných bytov, prístup ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Z pohľadu samospráv sú cudzinci vnímaní nie ako integrálna súčasť populácie mesta alebo obce, ale ako skupina, ktorá by mohla znamenať nejakú ťarchu alebo problém.

Cudzinci ako cieľová skupina nie sú zadefinovaní v žiadnych koncepčných materiáloch na regionálnej ani lokálnej úrovni. Kľúčovým pre úspešný integračný proces je zapojenie regionálnej a lokálnej úrovne – práve v mieste legálneho pobytu cudzinci nielen pracujú, ale sú aj súčasťou lokálnych komunít – takže reálna integrácia sa odohráva priamo v zamestnaní, komunitách, susedstvách, reštauráciách, bytových domoch, ubytovniach a pod. To znamená, že integračné politiky by mali byť nastavené na potreby samospráv.

V súčasnosti hlavnú úlohu pri integrácii cudzincov na území BSK zohráva viacero neziskových a mimovládnych organizácií.

Fakty

 • BSK spolu s hl. m. SR Bratislavou je z hľadiska zahraničnej migrácie najatraktívnejším miestom na Slovensku
 • dlhodobo najvyšší počet cudzincov v rámci krajov Slovenska:
 • počet cudzincov od roku 2010 narástol viac ako štvornásobne
 • k 31.12.2018 žilo v BSK 38 819 cudzincov (33 % všetkých cudzincov žijúcich v SR), čo predstavuje takmer 6 % z celkového počtu obyvateľov BSK
 • ku koncu roka 2018 pracovalo v BSK 28 259 cudzincov (z toho 39,2 % štátnych príslušníkov tretích krajín a 60,8 % občania EÚ/EHP), 83 % cudzincov pracovalo v hl. m. SR Bratislave
 • potenciálny zdroj pracovných síl (región v rokoch 2019 – 2024 bude potrebovať približne 82 tisíc osôb)

Najväčšie výzvy

 • jazyková a kultúrna bariéra
 • nedostatok informácií v inom ako slovenskom jazyku
 • nízke právne povedomie o fungovaní verejnej správy v SR
 • nerovnaký prístup pri získavaní bývania
 • problémový prístup k vzdelávaniu a zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 • nedôvera vo verejné inštitúcie
 • nedostatok skúseností samospráv s prácou s cudzincami

Návrhy na zmenu

 • Vytváranie pozitívneho prostredia pre integráciu cudzincov

V súčasnej spoločnosti prevláda názor, že cudzinci, vrátane utečencov, prinášajú choroby,
zvyšujú kriminalitu a sú hrozbou terorizmu. Uzatváranie hraníc, vykresľovanie cudzincov
ako hrozby a záťaže ekonomiky majú mnohé negatívne dôsledky. Nedostatočná informovanosť vytvára strach z neznámeho a neistotu. Absencia osobných skúseností následne
vedie k preberaniu stereotypných predstáv o členoch menšinových komunít, ku strachu a
mylným predstavám, z čoho môže vyplývať odmietnutie akceptácie cudzincov, dokonca
aj neznášanlivosť voči nim.

Cieľ: Zvyšovanie sociálnej súdržnosti v BSK začleňovaním cudzincov do spoločenského života, zmenšovanie sociálnej tenzie a predchádzanie konfliktom.

 • Uľahčenie prístupu cudzincov k základným informáciám o fungovaní spoločnosti

Pre prichádzajúcich cudzincov je dôležitá prvá orientácia v regióne a meste a zoznámenie
sa s ním, vrátane základných informácií v cudzích jazykoch buď na webstránke BSK, formou aplikácie, alebo tlačených brožúr. V súčasnosti takmer úplne absentuje „uvítanie“ do života v meste a základná sociokultúrna orientácia.

Cieľ: Zlepšenie základnej sociálnej a kultúrnej orientácie cudzincov v regióne.

 • Zvýšenie dostupnosti inštitucionálnej pomoci pre cudzincov

V súčasnosti v mestách a obciach BSK agenda integrácie cudzincov nie je začlenená do
výkonu samosprávnych kompetencií. Pracovníci samospráv sú často pri kontakte s klientmi – cudzincami odkázaní na seba, chýba ich systematická podpora v tejto téme (otázka interkultúrnej práce, dostupnosti tlmočenia a pod.). Niektorí zatiaľ vzhľadom na menšie počty obyvateľov – cudzincov nemajú takmer žiadnu skúsenosť s prácou s cudzincami. Aktéri, ktorí skúsenosť s prácou s cudzincami majú, majú často obmedzené kapacity.

Cieľ: Zvýšenie interkultúrnych kompetencií pracovníkov regionálnej a miestnej samosprávy a nadviazanie spolupráce s rôznymi aktérmi, ktorí vstupujú do procesu integrácie cudzincov.

 • Odstraňovanie jazykovej bariéry cudzincov 

Základná znalosť jazyka, vedomosti o histórii, kultúrnych zvykoch a inštitúciách krajiny, v
ktorej sa rozhodli pracovať alebo usadiť sa, je nevyhnutnou súčasťou integrácie cudzincov. Eliminácia jazykovej bariéry cudzincov je nevyhnutná k tomu, aby boli úspešnejší a aktívne prispievali k rozvoju prijímajúcej krajiny.

Cieľ: Zmenšenie jazykovej bariéry cudzincov.

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie