Deti a mladí ľudia

Dôležitou cieľovou skupinou sociálnej inklúzie sú deti a mládež, kde nosným problémom sú výchova a vzdelávanie a voľnočasové aktivity. So špecifickými problémami sa stretávame u detí a mládeže z marginalizovaného prostredia a rodín cudzincov.

Výchovno-vzdelávací proces v Bratislavskom kraji zabezpečuje 463 škôl, ktoré v školskom roku 2018/2019 navštevovalo 111,5 tis. žiakov. Do vzdelávacieho systému bolo začlenených aj takmer 4,3 tis. žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, ktorých počet sa neustále zvyšuje.

Inkluzívne vzdelávanie je dôležitou súčasťou sociálneho začleňovania detí a mládeže. Hlavnými cieľmi rozvoja vzdelávania a výchovy sú zvyšovanie celkovej kvality, zabezpečenie materiálno-technických a personálnych (dostatočný počet a odborná úroveň pedagogických, odborných a ostatných pracovníkov škôl) podmienok, regionálna a sociálna dostupnosť školských zariadení, prepojenie vzdelávania s potrebami zamestnávateľov v regióne a rozvoj partnerstva v záujme skvalitňovania školstva.

Zvýšenú pozornosť si vyžaduje vzdelávanie detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia, zdravotne znevýhodnených a z rodín cudzincov.

Osobitným problémom je požiadavkám nezodpovedajúca kapacita a dostupnosť predškolských zaradení. Zariadenia predškolskej výchovy a vzdelávania – materské školy, zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v súlade s ich individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami a utvárajú predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie. Zohrávajú významnú úlohu v zosúlaďovaní súkromného a pracovného života rodičov, napomáhajú aktívnemu začleňovaniu žien na trhu práce a ich kariérnemu postupu a  prispievajú ku zlepšeniu príjmovej situácie mladých ľudí.

Problémom je aj v súčasnosti nedostatočná programová podpora trávenia voľného času a športu detí a mládeže.

Fakty

 • počet žiakov so ŠVVP sa neustále zvyšuje
 • v 269 MŠ je zapísaných 25,2 tis. detí predškolského veku, z toho 34 začlenených detí s postihnutím a 7 zo znevýhodneného prostredia
 • v školskom roku 2018/2019 bolo evidovaných takmer 4,3 tis. žiakov základných a stredných škôl so ŠVVP
 • najpočetnejšími skupinami sú žiaci s vývinovými poruchami učenia (2 937), narušenou komunikačnou schopnosťou (250) a syndrómom autizmu (215)
 • do systému duálneho vzdelávania je zapojených 15 škôl (279 študentov), ktoré majú zmluvy so 65 zamestnávateľmi
 • v BSK pôsobí 19 CVČ, ktoré poskytujú pre 6,9 tis. svojich členov (z toho 80 % detí do veku 15 rokov) vhodné podmienky pre všestranné a efektívne využitie voľného času

Najväčšie výzvy

 • zabezpečenie efektívneho inkluzívneho vzdelávania
 • nedostatočné personálne zabezpečenie inkluzívnych tímov, predovšetkým na pracovných pozíciách asistentov učiteľa, špeciálnych a sociálnych pedagógov, výchovných a kariérnych poradcov, pedagogických a ostatných pracovníkov pre prácu so žiakmi so ŠVVP
 • nedostatočné odborné znalosti a kompetencie učiteľov a pedagogických pracovníkov, asistentov a ostatných členov tímov v oblasti inkluzívneho vzdelávania
 • nedostatočné materiálno-technické vybavenie priestorov škôl pre inkluzívne vzdelávanie,
 • vysoký počet hodín priamej vyučovacej povinnosti pre osoby, ktoré zabezpečujú vzdelávací proces so žiakmi so ŠVVP
 • málo efektívny výkonom pedagogického procesu počas vyučovacích hodín v triedach so žiakmi so ŠVVP
 • nesúhlas viacerých rodičov detí/žiakov bez ŠVVP s inkluzívnym vzdelávaním v triede/škole, ktorú navštevuje ich dieťa
 • slabá a málo efektívna spolupráca škôl s rodičmi a poradenskými centrami, ktorých kapacita nezodpovedá reálnym potrebám. Z uvedeného dôvodu školy deklarovali potrebu vzniku a činnosti nového regionálneho subjektu so zameraním na spoluprácu so školami a rodičmi žiakov so ŠVPP
 • nedostatočná podpora inkluzívneho vzdelávania zo strany samosprávy
 • niektoré školy sa nestotožňujú s myšlienkou inkluzívneho vzdelávania a vyjadrili zamietavý postoj s jeho zavádzaním
 • nedostatočná kapacita dostupnosť MŠ
 • nízka zaškolenosť deti predškolského veku
 • nesúlad stredného odborného vzdelávania s potrebami praxe
 • nedostatočná podpora zariadení pre voľnočasové aktivity detí a mládeže
 • absencia identifikácie potrieb detí a mládeže a programovej podpory rozvoja mládeže a športu

Návrhy na zmenu

 • Skvalitnenie podmienok inkluzívneho vzdelávania a podpora duálneho vzdelávania

Aj napriek skutočnosti, že inkluzívne vzdelávanie je deklarované vo viacerých programových dokumentoch národnej a regionálnej úrovne, reálny stav základného a stredného školstva poukazuje na jeho nedostatočné finančné, odborné, personálne a materiálno-technické zabezpečenie a v niektorých prípadoch aj slabý záujem samosprávy o riešenie nedostatkov a vzniknutých problémov.

V školách absentuje materiálno-technické vybavenie, školy zamestnávajú potrebám nevyhovujúci počet asistentov učiteľov, častokrát na školách nepôsobia ani zamestnanci na ostatných pozíciách inkluzívnych tímov (psychológ, výchovný poradca, sociálny pracovník a i.). Školy vykazujú pomerne slabú spoluprácu s odbornými a poradenskými inštitúciami a centrami. Nedostatočná je štátna legislatívna a finančná podpora inkluzívneho vzdelávania. V BSK nepôsobí žiadna modelová inkluzívna škola. Odbornú a metodickú podporu v oblasti inkluzívneho vzdelávania môžu školy získať v dôsledku činnosti novootvoreného Inklucentra, ktoré od marca 2020 pôsobí v priestoroch SPŠE Hálova ul. v Petržalke. Okrem odbornej činnosti Inklucentrum prispeje aj k propagácii inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom príkladov dobrej praxe, ktorá bola doposiaľ pomerne slabá.

Úrad BSK v súlade s regionálnymi zamestnávateľmi a potrebami trhu práce podporuje zavádzanie nových experimentálnych odborov a úpravu študijných programov duálneho vzdelávania, vytvorilo tzv. Dualpoint.

Cieľ: Skvalitnenie podmienok inkluzívneho vzdelávania na základných a stredných školách v oblasti personálneho a materiálno-technického zabezpečenia, vrátane legislatívnej a finančnej podpory a rozvoj duálneho vzdelávania.

 • Vzdelávanie detí a mládeže z rodín cudzincov

Pre deti a mládež z rodín cudzincov je dôležité zabezpečenie kvalitných podmienok sociálnej inklúzie v oblasti vzdelávania. Primárnym problémom je jazyková bariéra a nízka znalosť slovenského jazyka detí a mládeže z rodín cudzincov ako aj nízky počet učiteľov s kompetenciami výučby slovenčiny ako druhého jazyka. Zo systémového hľadiska je dôležitá časová dotácia výučby slovenského jazyka stanovená MŠVVŠ SR. Významnú úlohu pri sociálnej inklúzii v oblasti vzdelávania detí a mládeže z rodín cudzincov má aj sociálna a interkultúrna klíma školy, v ktorej sa žiak vzdeláva.

Cieľ: Celkové uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu pre deti a mládež z rodín cudzincov a umožnenie plynulého prechodu do vzdelávacieho systému s minimalizáciou času potrebného na aktívne začlenenie sa do vzdelávacieho procesu.

 • Uľahčenie sociálneho začlenenia detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia

Deti a mládež zo znevýhodneného prostredia (marginalizovaných rómskych komunít, mnohodetných a neúplných a nízkopríjmových rodín) sú často, z dôvodu nízkeho príjmu, vylúčené z aktivít svojich rovesníkov a majú obmedzené možnosti mimoškolských aktivít a trávenia voľného času.

Cieľ: Vytvorenie možností pre aktívne trávenie mimoškolských a voľnočasových aktivít detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia

 • Podpora služieb pre rodiny s deťmi

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku v súlade s ich individuálnymi potrebami a vekovými osobitosťami utvárajú predpoklady pre ich ďalšie úspešné vzdelávanie. Zároveň zohrávajú významnú úlohu v zosúlaďovaní súkromného a pracovného života rodičov, napomáhajú v aktívnom začlenení žien na trhu práce a v ich kariérnom postupe a  prispievajú ku zlepšeniu príjmovej situácie mladých ľudí.

Cieľ: Zvýšenie zaškolenosti detí predškolského veku a vytvorenie podmienok pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov podporou a rozširovaním kapacít materských škôl.

 • Programová podpora detí a mládeže

Jednou z problémových oblastí sociálnej inklúzie detí a mládeže je nedostatočná identifikácia potrieb detí a mládeže a chýbajúci programový rámec.

Cieľ: Zabezpečenie zmapovania a identifikácie potrieb detí a mládeže a vytvorenie potrebného programového rámca.

Menu

Koncepcia sociálnej inklúzie

Prejsť na obsah