Pracujeme na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027

1726

Bratislavský samosprávny kraj začal od mája 2019 intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Práve vďaka PHSR je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a problémov kraja, možných rizík a ohrození vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálny rozvoj kraja po zohľadnení problémov a očakávaní obcí, miest, súkromného sektora a iných socioekonomických partnerov BSK. Tvorí ho analytická časť, strategická časť a akčný plán. Súčasťou je aj SWOT analýza, ktorá presne definuje silné a slabé stránky kraja, možné príležitosti, ktoré môže BSK využiť a ohrozenia, ktorým sa musí vyvarovať.  

Harmonogram aktivít je rozdelený na niekoľko častí. Finalizácia analytickej časti dokumentu prebehla v decembri 2019, po uskutočnení 1. verejného odborného prerokovania, kde bolo pozvaných takmer 300 stakeholderov, vrátane subjektov miestnej samosprávy, ústrednej štátnej správy, akademickej obce či neziskového sektora. Oslovené boli aj združenia a asociácie zastupujúce podnikateľský sektor s cieľom podporiť podnikateľské aktivity potrebné na rozvoj kraja. Rovnako bol vytvorený priestor aj pre širokú verejnosť.

Momentálne sa BSK nachádza vo fáze príprav strategického smerovania regiónu. Od februára do apríla 2020 BSK realizuje stretnutia jednak s primátormi a starostami v kraji, ale aj so socioekonomickými partnermi, na základe rôznych tematických oblastí. Pracovné skupiny pre oblasť dopravy a sociálnej inklúzie sú organizované samostatne v rámci tvorby Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK a Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030, avšak aj v týchto oblastiach necháva BSK priestor pre názory a pripomienky zo strany verejnosti.

Územné pracovné skupiny:

 1. Mestské časti hlavného mesta SR Bratislava;
 2. Mesto Bratislava;
 3. Obce regiónu Podunajskej oblasti;
 4. Obce regiónu Malokarpatsko;
 5. Obce regiónu Záhorie;

Tematické pracovné skupiny:

 1. Technická infraštruktúra;
 2. Cestovný ruch a kultúra;
 3. Veda, výskum a inovácie, hospodárstvo
 4. Ľudské zdroje, školstvo a šport ;
 5. Životné prostredie a
 6. Komplexný rozvoj regiónu (financie).

Rovnako ako pri príprave analytickej časti dokumentu, aj v tejto fáze BSK plánuje 2. verejné odborné prerokovanie. Finalizácia stratégie, t. j. priorít, strategických cieľov a opatrení na úrovni okresov, po zapracovaní všetkých pripomienok, je odhadovaná v máji 2020. Následne začne proces hodnotenia PHSR z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po zapracovaní všetkých pripomienok by mala byť stratégia schválená najneskôr ku konca roka 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktná osoba za BSK:

Ing. Alžbeta Kollárová

Oddelenie stratégie a územného rozvoja

Alzbeta.Kollarova@region-bsk.sk

Kontakt na spracovateľa:

Ing. Ľubomír Macák

Inštitút priestorového plánovania

ipp@ipp-oz.sk