Bratislava má ako prvé mesto na Slovensku schválenú stratégiu pre obehové hospodárstvo

1382

Hlavnému mestu záleží na tom, aby budúcnosť Bratislavy bola zelená. Na marcovom zasadnutí zastupiteľstva bola prijatá Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v Bratislave s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo – veľký názov pre veľkú vec. Prijatie tohto dokumentu je jedným z prvých krokov smerom k tomu, aby sa začalo predchádzať zbytočnému odpadu a aby už vzniknutý odpad bol v čo najväčšej miere využitý.  

Aké sú ciele mesta pre zelenú budúcnosť Bratislavy do roku 2026 v skratke?  

  • 45 % komunálneho odpadu triediť  
  • 40 % komunálneho odpadu recyklovať  
  • menej ako 10 % odpadu skládkovať  
  • zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať  

A do roku 2035 chce mesto obehové hospodárstvo posunúť ešte ďalej:  

  • minimálne 65 % miera triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania  
  • menej ako 5 % skládkovania 
  • zvyšok energetické zhodnocovanie  

Hlavným cieľom je, aby Bratislava v rámci odpadového hospodárstva neprispievala ku klimatickým zmenám, ale práve naopak, aby opatreniami znižovali dopad na klimatické zmeny.  

Celý dokument si môžete preštudovať na https://bratislava.blob.core.windows.net/…/Odpadove… 

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR