Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

1080

Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto Bratislava podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor. Stavbu bude realizovať skupina dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 EUR bez DPH. Na základe výzvy od zhotoviteľa mesto odovzdá stavenisko najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy. Už v novembri sa tak začne výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Práce začnú súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celej trate. O podrobnejšom harmonograme prác bude mesto informovať po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi.

Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou zmluvy, ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. Finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v objeme prác a úkonov, ktoré budú v rámci výstavby trate prebiehať po roku 2023, je mesto pripravené využiť na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možné zrealizovať do konca roku 2023.

„Podpisu zmluvy o dielo predchádzal náročný proces verejného obstarávania, v ktorom neboli podané žiadne námietky zo strany neúspešných uchádzačov voči výsledkom súťaže a v ktorom pri kontrole procesu verejného obstarávania zároveň Úrad pre verejné obstarávanie nenašiel žiadne pochybenie,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Trasa električky sa predĺži o 3,9 km od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo 7 zastávok MHD, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa ráta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30 000 cestujúcich denne v každom smere.

Cieľom hlavného mesta Bratislava nie je iba zhotovenie novej dopravnej stavby, ktorá bude slúžiť na prepravu obyvateľov, ale aj to, aby sa táto električková trať stala súčasťou kvalitného verejného priestoru v danej lokalite. Okrem funkčnosti venujeme veľkú pozornosť estetickej stránke projektu, najmä kvalitnej zeleni.  Na koľajovej trati bude vysadený rozchodník, podobne ako v prípade Dúbravsko-Karloveskej radiály. Okrem náhradnej výsadby bude vysadené aj veľa novej zelene, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkoch. Sadiť sa majú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny a hraby, ale aj druhy s výraznými kvetmi či farebnými listami, ako napr. okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory. Pribudnúť má tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov a 90 114 m2 trávnikov.

Zastávkové ostrovčeky budú priestranné, bezbariérové, v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami. Prístrešky na zastávkach sú navrhnuté s bezúdržbovými vegetačnými strechami . V rámci projektu budú vybudované štyri nové mostné objekty. Jeden most bude združený pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste, druhý most bude výlučne pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, tretí most výlučne pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a štvrtý most bude určený pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno.

„Okrem týchto novostavieb príde k úpravám existujúceho mosta na Panónskej ceste pri konci trate tak, aby priamo na ňom mohli zastavovať autobusy MHD a cestujúci mohli prestupovať na električkovú zastávku umiestnenú pod týmto mostom. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a tiež úprava koryta Chorvátskeho ramena,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR