Bratislavčania žiadajú zastavenie predaja Polikliniky Tehelná

765

Polikliniku Tehelná v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vlastní spoločnosť MH Manažment, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva. Štátny podnik tvrdí, že ju nedokáže prevádzkovať. Chce za ňu 15 miliónov eur. Občania sa však obávajú, že prídu o svojich lekárov a oslovili s návrhom na odkúpenie aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

BSK upozorňuje, že akokoľvek by chcel aj vedel riadiť toto zdravotnícke zariadenie, pre veľké straty v rozpočte kraja župy je odkúpenie a následné prevádzkovanie Polikliniky Tehelná nereálne. Dôvodom je, že Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci rozpočtu samospráv dôjde už v roku 2022 (a následne v ďalších rokoch) k radikálnemu výpadku príjmov. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja dôjde v rámci prvotného odhadu z dôvodu prijatej legislatívy v oblasti daňového bonusu na deti k úbytku príjmov len v roku 2022 a roku 2023 o približne 20 miliónov EUR. Uvedená prognóza bude ešte zo strany odboru financií Bratislavského samosprávneho kraja upresnená po zreálnení dát od príslušných štátnych inštitúcií.

V nadväznosti na to, že tento enormný pokles príjmov samospráv v tejto chvíli vláda žiadnym spôsobom nekompenzuje, musí Bratislavský samosprávny kraj pristúpiť k závažnej a radikálnej zmene svojho rozpočtového hospodárenia, a to aj už počas roku 2022. Uvedenú skutočnosť umocňuje aj veľmi vysoká inflácia, ktorá má na tie financie, ktoré Bratislavský samosprávny kraj dostane, tiež významne negatívny dopad, a to až v takej miere, že aj bez výpadku príjmov rozpočtu z dôvodu daňových bonusov by vzhľadom a výšku inflácie musel Bratislavský samosprávny kraj svoje výkony vo všetkých oblastiach svojej pôsobnosti znižovať.

Veľmi citeľný dopad na rozpočet BSK bude mať aj nepriaznivý vývoj cien pohonných hmôt, ktorý sa odrazí na výške hradenej straty pre regionálneho dopravcu, kde položka pohonných hmôt tvorila doteraz viac ako 17% všetkých nákladov. Takto enormne znížený príjem financií do tohtoročného ako aj budúcoročných rozpočtov z dôvodu vysokej inflácie a prijatej legislatívy v oblasti daňových bonusov pre rodičov a nárastu cien pohonných hmôt v spojitosti s nevyhnutnými navýšeniami výdavkov rozpočtu BSK pre rok 2023 (len v prípade výdavkov v oblasti sociálnych služieb a prímestskej autobusovej dopravy to bude pre rok 2023 oproti roku 2022 navýšenie o 6 000 000 EUR) spôsobuje masívny zásah do hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja.

Veľmi negatívny je zároveň aj fakt, že táto zmena sa týka už tohtoročného rozpočtu, t. j. zasahuje do nastaveného procesu rozbehnutých verejných obstarávaní v investičnej oblasti, financovania zákonných kompetencií kraja, objednaných výkonov v prímestskej autobusovej doprave atď.

Uvedený výpadok príjmov nie je možné porovnať so žiadnym s predchádzajúcich zásahov do financovania samosprávy a jedná sa o bezprecedentne najväčšie obmedzenie z hľadiska rozpočtového hospodárenia. V aktuálnej situácii sú zásadne ohrozené kľúčové projekty v oblasti deinštitucionalizácie, kampusov ako aj významných dopravných projektov ako napríklad Malokarpatský obchvat.

Vzhľadom na vyššie uvedené faktory BSK nemá priestor na to, aby mohol pristúpiť k odkúpeniu predmetnej nehnuteľnosti. V prvom rade BSK nemá dostatok finančných prostriedkov na obstaranie uvedenej nehnuteľnosti a ani na následné nevyhnutné investície do jej rekonštrukcie a ďalšej správy.