Bratislavský župan spravodajcom Európskeho výboru regiónov o budúcnosti eurofondov

441

Dňa 23. apríla 2021 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov o zapojení miestnych a regionálnych orgánov do prípravy partnerských dohôd a operačných programov jednotlivých členských štátov EÚ v rámci programového obdobia 2021 – 2027. 

Bratislavský župan Juraj Droba sa poďakoval svojim kolegom z Európskeho výboru regiónov za podporu pri jeho nominácii za spravodajcu stanoviska, ktorého cieľom je umožniť mestám a regiónom zapojiť sa do pripomienkovania strategických dokumentov nového programového obdobia. Stanovisko prichádza v čase kedy členské štáty EÚ pripravujú partnerské dohody a operačné programy za účelom implementácie politiky súdržnosti EÚ. Podľa slov predsedu BSK „nie je možné vytvoriť efektívne strategické dokumenty, ktoré budú riadiť proces čerpania eurofondov počas celého programového obdobia 2021-2027 bez zapojenia miest a regiónov do ich prípravy“. 

Zapojenie samosprávy do prípravy partnerských dohôd a operačných programov je kľúčovým predpokladom na zabezpečenie lokálne orientovaného prístupu k financovaniu investičných zámerov z fondov EÚ na najbližšie desaťročie“, doplnil župan.  

V rámci politiky súdržnosti EÚ je nevyhnutné aby investičné zámery členských štátov EÚ odrážali skutočné potreby území krajov, miest a obcí v Európe. Z daného dôvodu by samosprávy mali byť vnímané ako plnohodnotní partneri pre národné vlády a inštitúcie EÚ. 

Predseda BSK v závere ubezpečil svojich kolegov z EVR, že sa zasadí aby stanovisko zohľadňovalo potreby a výzvy všetkých európskych samospráv vo vzťahu k ich zapojeniu sa do prípravy strategických dokumentov programového obdobia 2021 – 2027.