Budova Mestského úradu v Senci zvýši energetickú hospodárnosť a prispeje k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou

260

Na zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj BSK odsúhlasili prvý projektový zámer mesta Senec v rámci opatrenia znižovanie energetickej náročnosti budov.

Mesto Senec predložilo na schválenie zámer k projektu s názvom „Obnova budovy na ulici Pribinova – zníženie energetických nákladov“.

Očakávaným prínosom po realizácii projektu bude zníženie energetickej náročnosti tejto budovy. Sídli tam útvar sociálnych služieb mesta Senec, Červený kríž a mestský archív. Projekt mesto plánuje realizovať po získaní eurofondov – finančných prostriedkov z Programu Slovensko.

Stavebné práce zahŕňajú realizáciu jednotlivých čiastkových opatrení ako zateplenie obvodových stien, strechy, výmena pôvodných okien s jednoduchým zasklením za plastové s izolačným 3-sklom, osadenie rekuperácie s účinnosťou min. 80%, výmena existujúcich svietidiel za nové, úsporné LED svietidlá, zelené steny, vodozádržné opatrenie – retenčná nádrž na akumuláciu dažďovej vody.

Realizáciou projektu sa zvýši energetická hospodárnosť budovy mestského úradu. Úspora primárnej energie presiahne hodnotu 80% a zaradenie budovy sa zmení z pôvodnej energetickej triedy E do energetickej triedy A1. Navrhovanými adaptačnými opatreniami sa prispeje k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou.

Systém zelenej steny je navrhovaný na dve kratšie fasády objektu za účelom zlepšenia klimatických pomerov v objekte, ale aj v jeho okolí. Do vegetačných panelov budú vysadené trvalky vhodného druhu. Navrhovaný systém zelenej steny pohltí 141 kg CO2/rok, chladiaci výkon je 88 kWh/deň a vyrobí 206 l kyslíka za deň.

V neposlednom rade sa zvýši komfort užívateľov budovy, zefektívni sa nakladanie s finančnými prostriedkami mesta – ušetrené finančné prostriedky bude môcť mesto Senec využiť na skvalitnenie iných služieb alebo uspokojenie potrieb v iných oblastiach.

Navrhované stavebné úpravy zabezpečia súlad realizovaného projektu s platnými právnymi normami, cieľmi a strategickými dokumentami EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a taktiež zabezpečia bezbariérový prístup verejnej budovy pre všetkých obyvateľov mesta.