Do základných škôl v Bratislavskom kraji pôjde 40 miliónov eur

3127

Určené sú na investície do budov a zvyšovanie kapacít, ale v kraji vyrastú aj úplne nové, moderné a bezbariérové školy.

Problém s nedostatkom miest na základných školách bude čoskoro minulosťou. Z eurofondov sa na ich rozvoj podarilo získať až 40 miliónov eur. „Chýbajúce kapacity v základných školách sú obrovským problémom našich samospráv. Každý rok sa do kraja prisťahuje priemerne 8 tisíc nových obyvateľov. Sú to väčšinou ľudia v produktívnom veku a rodiny, ktoré vytvárajú zvýšený tlak na infraštruktúru vzdelávania a vôbec služby v našich mestách a obciach. Som preto veľmi rád, že samosprávy získali možnosť čerpať na svoje projekty externé zdroje z eurofondov,“ vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdôraznil, že dostupnosť základného vzdelávania by mala byť samozrejmosťou, v mnohých mestách a obciach však kapacity základných škôl nestačia pokrývať dopyt. „Z investícií sa rozšíria existujúce školy a čo je ešte lepšie, ideme budovať aj nové. Moderné, krásne a bezbariérové. Pretože inklúzia detí je nesmierne dôležitá. Špeciálne na prvom stupni základných škôl.“

Bratislavskému samosprávnemu kraju sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo získať pre základné školy v kraji 40 miliónov eur. Európska komisia schválila revíziu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorej súčasťou je aj nový špecifický cieľ – podpora zvýšenia kapacít v základných školách na území BSK. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v nadväznosti na to vyhlásilo 29. júna výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Finančné prostriedky poslúžia na vybudovanie prístavieb, nadstavieb existujúcich škôl, ale aj budovanie nových školských objektov a to vrátane zázemia v podobe kuchýň, jedální, telocviční a úpravy vonkajších areálov. Školy musia byť v súlade s konceptom SMART vzdelávania, ktorý je založený na myšlienke vybudovania školskej infraštruktúry, ktorá poskytuje vzdelávanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia a definuje funkcie, ktoré by SMART škola mala plniť.

„Tejto výzve predchádzal dlhý a náročný proces argumentácie v prospech podpory tejto aktivity. Budovanie kapacít základných škôl totiž doteraz ani v programe IROP, ani v inom operačnom programe pre územie Bratislavského kraja oprávnené nebolo. Museli sme Európsku komisiu presvedčiť o tom, že práve toto je kritická oblasť, kde je potrebné investovať a zároveň sa zaviazať k tomu, že tieto prostriedky z finančného nástroja REACT-EU dokážeme zmysluplne využiť aj v krátkom čase do roku 2023,“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

„Teší ma, že sa nám to v spolupráci s ministerstvom podarilo. Externé zdroje chceme smerovať práve tam, kde máme vážne štrukturálne problémy a z vlastných zdrojov ich vyriešiť nevieme. Tieto projekty predstavujú prvú fázu investícií do základných škôl v kraji, ďalšie peniaze na túto oblasť získame z Plánu obnovy a odolnosti.“ dodal župan Juraj Droba.

Výzva pre základné školy je zverejnená na webe ministerstva.

  • Oprávnenými žiadateľmi sú vybrané mestá a obce v BSK, v ktorých bola analýzou identifikovaná potreba investície (kritický nedostatok kapacít v ZŠ)
  • Max. výška podpory je 3 mil. €
  • Je potrebné vybudovať min. 6 nových kmeňových tried (navýšenie kapacity)
  • Je potrebné projektom plniť zásady SMART konceptu školy (zelená, digitálna, inkluzívna, partnerská a otvorená)

Všetky ďalšie informácie sú priamo vo výzve.