Droba: Zmeny v nastavení eurofondov budú kľúčové

320

Pred niekoľkými dňami sa bratislavský župan Juraj Droba zúčastnil zasadnutia komisie COTER, ktorá je jednou zo šiestich komisií Európskeho výboru regiónov. Na zasadnutí bolo prijatých päť stanovísk, z ktorých sa väčšina týka budúcnosti kohéznej politiky EÚ. Akceptované boli aj pripomienky bratislavskej župy.

„Sme v kľúčovom období, kedy sa rozhoduje o dôležitých nariadeniach, ktorými sa bude riadiť kohézna politika EÚ po roku 2020 a ktoré vo veľkej miere ovplyvnia životy obyvateľov v nasledujúcej dekáde. Preto je dôležité, aby sme túto diskusiu formovali aj z regionálnej úrovne, prezentovali naše priority a odporúčania,“ zhrnul predseda BSK Juraj Droba.

Medzi hlavné body zasadnutia komisie COTER patrili stanoviská k jednotlivým nariadeniam týkajúcich sa budúceho nastavenia kohéznej politiky na roky 2021-2027. Tie Európska komisia predstavila koncom mája tohto roka. Jednotlivé stanoviská, ktoré boli schválené komisiou COTER sa týkajú kľúčových nariadení pre kohéznu politiku (Všeobecné nariadenie, Nariadenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond, Nariadenie pre Európsky sociálny fond +, Nariadenie pre Európsku územnú spoluprácu).

Bratislavskému kraju sa do jednotlivých stanovísk podarilo zapracovať viacero svojich priorít. Návrhy stanovísk budú schválené na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov.