Električka v Petržalke: Kadiaľ bude viesť? (druhá etapa)

12337
Tu končí električková trať na zastávke Jungmannova

V októbri vyhlásilo hlavné mesto Bratislava verejné obstarávanie na predĺženie Petržalskej električky v úseku Bosákova – Janíkov dvor s dĺžkou 4,2 km. Predpokladá sa, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich.  

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ide o jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu v meste a spojí dve veľké mestské časti – Staré Mesto a Petržalku. Vďaka tomuto spojeniu bude cestujúca verejnosť jazdiť z centra mesta až na koniec Petržalky len za pár minút komfortne a bezpečne.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Pozrite si video kadiaľ bude viesť električka v Petržalke:

Električková trať má navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami:

 • Chorvátske rameno
 • Gessayova
 • Zrkadlový háj
 • Stred (nám. Jána Pavla II.)
 • Veľký Draždiak
 • Lietavská (Lúčanka)
 • Janíkov dvor

Koľko minút pôjde električka do centra? Ktorá zastávka bude prestupná a ktorá bude mať zelenú strechu? Kde bude zelená električková trať?

O tom všetkom informujú štítky na kolíkoch, ktoré osadilo Hlavné mesto Bratislava každých 100 metrov po celej dĺžke budúcej trasy. Na každom kolíku je štítok s grafikou, ktorá vyznačuje električku a jej doplnky.  V okolí budúcich zastávok je na kolíkoch vyznačený čas, za ktorý prejde električka do centra. Ostatné kolíky zobrazujú napríklad zelenú trať, koľko cestujúcich táto električka  prevezie denne či zelené strechy na zastávkach MHD.

Foto: Hlavné mesto SR Bratislava

Výrazné prvky
 • Výraznými prvkami budú napríklad prístrešky nástupísk.
 • Ich konštrukcia bude jedinečná v tom, že bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred nepriaznivým vplyvom počasia s technickou funkciou.
 • V konštrukcii prístrešku bude integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov.
 • Tým sa nástupiská zbavia rôznych satelitných zariadených, ktoré sa umiestňovali ako samostatné prvky a nástupiská sa stanú čistými bez lokálnych prvkov, častokrát z rôzne tvarovaných skríň.
 • Prístrešky sú navrhnuté s tzv. zelenými bezúdržbovými strechami.
Zeleň

Samotná električková trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov, ktorá sa aplikuje podobne ako pri modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály. Zeleň zohráva v návrhu trate významnú úlohu a počíta s výsadbou stromov v stromových boxoch, výsadbou stromov na voľných plochách, s trvalkovými záhonmi s vyššou mierou autoregulácie, s trávnikmi a lúčnymi porastmi. Náhradná výsadba za výrub jestvujúcej zelene sa bude realizovať predovšetkým v blízkom okolí trate, pričom tak vzniknú lokality združenej výsadby stromov a tiež krátke aleje.

Mapa: Hlavné mesto SR Bratislava

Mosty

Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty, a to, združený most pre električkovú cestnú dopravu (na Rusovskej ceste), električkový most (premostenie Chorvátskeho ramena), cestný most (na Kutlíkovej ulici) a rekonštrukcia jestvujúceho mosta tak, aby sa na ňom umiestnili nové zastávky MHD (na Panónskej ceste). Okrem týchto mostov sa zhotoví aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno v blízkosti električkovej trate.

Doprava
 • Električka bude obsluhovať Petržalku priamejšie než dnes autobusy, vďaka čomu bude aj rýchlejšia.
 • Napomôže tomu aj preferencia na križovatkách, kde bude mať električka prednosť.
 • Zastávky budú situované predovšetkým vo väčších križovatkách a ich rozostupy budú podobné tým, aké poznáme napríklad z viedenského metra.
 • Všetko to umožní dostať sa z Janíkovho dvora / Južného mesta na Šafárikovo námestie za približne 10-12 minút.
  Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3
 • Predpokladáme, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich.
 • V miestach, kde cesty pretnú električku, budú zriadené prestupné zastávky, kde sa bude dať prestupovať medzi električkami a autobusmi.
 • Nadväzné autobusy budú premávať do všetkých častí, ktoré budú vzdialené od električky.
 • Systém nadväzných autobusových liniek bol zrealizovaný už v roku 2005, takže autobusy zostanú bez zmien trás.
 • Zabezpečený bude aj prestup smerom na Jarovce, Rusovce a Čunovo na konečnej zastávke električiek.
Časový harmonogram projektu:
 • 4/2020 dokončenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • 10/2020 vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
 • 1/2021 ukončenie verejného obstarávania
 • 09/2021 začatie výstavby
 • 12/2023 ukončenie výstavby
 • spustenie električky do Petržalky 12/2023
Predpokladaná hodnota zákazky
 • 90.567.150,- eur bez DPH
 • väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutá z EÚ fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Aktuálne informácie o projekte si môžete prečítať na stránke Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

Foto: BSK / Michal Feik