Erasmus+: hodnotenie programu v polovici jeho trvania

789

Európska komisia vydala na konci január hodnotenie v polovici programu Erasmus+ (z rozpočtového obdobia 2014-2020). Cieľom hodnotenia je zhodnotiť pokrok v implementácii programu v rokoch 2014-2016, ako aj zhodnotiť dlhodobý dopad siedmich projektov z roku 2007-2013. 

Pozrime sa najprv na nejaké štatistické údaje: doposiaľ sa do projektu zapojilo 1,8 milióna individuálnych žiadateľov a viac ako 240 000 organizácií. Ak sa pozrieme na rozpätie rokov 2007-2016, skúmané programy podporili vyše 4,3 milióna mladých ľudí a cez 880 000 praktikantov. Z pohľadu organizácií sa do projektov spolupráce zapojilo 940 000 organizácií.

Zhrňme si teda najdôležitejšie fakty, ktoré toto hodnotenie prinieslo. Na začiatok môžeme spomenúť hodnotenie Erasmus+ z hľadiska občanov, ktorý zaradili tento program ako tretí najlepší pozitívny výsledok Európskej únie s mierou spokojnosti cez 90%.  Dôležitým faktorom pre študujúcich a mladých ľudí je získanie nových skúseností, vyššia možnosť zamestnania sa, ako aj skrátenie cesty medzi vzdelaním a prácou. Erasmus+ má taktiež výsledky v oblasti spolupatričnosti s EÚ – participanti Erasmus+ majú o 19% vyšší pocit patrenia k „Európanom“ ako nezúčastnení. Z hľadiska organizácií, konkrétne z pohľadu praktizujúcich (napríklad učiteľov) sa program zaručil pri zvýšení možnosti networkingu, ako aj zvýšenie používania digitálnych zdrojov. Dopad Erasmus+ je taktiež viditeľný aj v globálnej perspektíve, najmä pri vzájomnom uznávaní kvalifikácii medzi európskymi a partnerskými krajinami. 

Program je v porovnaní s jej predchodcami lepšie zosúladený s aktuálnymi politikami EÚ a je dostatočne flexibilný, aby sa vedel rýchlo adaptovať na nové výzvy, ktorým EÚ čelí – napríklad prevencia radikalizácie alebo stúpajúca sociálna inklúzia. Taktiež program obsahuje európsku pridanú hodnotu, ktorej existencia je jasná na prvý pohľad. 

Medzi ďalšie viditeľné pozitíva patrí zjednodušenie celého programu, rozdelenie aktivít do troch hlavných oblastí (mobilita, kooperácia a podpora reformy politiky) alebo zjednotenie mena programu – Erasmus+, ktoré prispelo k jeho väčšej viditeľnosti, ako aj lepší geografický balans, ktorý bol docielený väčším zapojením malých krajín a krajín zo strednej a východnej Európy. 

Erasmus+ patrí k nákladovo efektívnym program, čo je vidno najmä pri mobilitách (15e deň/osoba) alebo pri celkovom vedení programu, ktorý pokrýva len 6% z jeho rozpočtu. Pokroky tiež vidno v oblastiach decentralizovanej implementácie prostredníctvom národných agentúr. 

Erasmus+ však nie je ešte dokonalým projektom Európskej únie a stále je čo zlepšovať. Po roku 2020 by sa podľa hodnotenia mali zlepšiť viaceré veci. Jedným z nich je napríklad väčšia dostupnosť pre ľudí so znevýhodneným prostredím a pre ľudí so špeciálnymi potrebami, ako aj zdvojnásobenie počtu participantov či navýšenie možností účasti na mobility projektoch. Ďalej Európska komisia navrhuje v novom období zníženie počtu priorít a ich väčšiu zameranosť. Pri oblasti byrokracie by chcela EK zaviesť online formuláre pri žiadostiach o granty, čím by sa docielila nižšia administratívna záťaž, ktorej celkové zníženie patrí medzi ciele do roku 2020. Medzi ďalšie stanovené ciele patrí zníženie ročných rozpočtových prostriedkov na program magisterských pôžičiek, nájdenie nových možností na podporu inovácií či zvýšenie povedomia o programe Jean Monnet a jeho aktivitách. Komisia chce naďalej podporovať programy zaoberajúce sa športovými aktivitami.  

Čo je Erasmus+? Erasmus+ je program Európskej komisie zameraný na podporu vzdelania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program ponúka pre viac ako 4 milióny Európanov možnosť študovať, stážovať, získať nové skúsenosti prostredníctvom školy alebo dobrovoľníckych projektov v zahraničí. Na tento program sa tento rok vyčlenilo až 16,45 biliónov eur z rozpočtu. 

Kto sa môže zapojiť do Erasmus+? Zapojiť sa môžu individuálni žiadatelia, ako študenti alebo čerství absolventi vysokých škôl, učitelia, mladí ľudia z celej Európy,  ako aj organizácie, napríklad univerzity, odborné pracoviská, think-thanky, výskumné zariadenia atď. 

Zaujímavé fakty:

– Od jeho vzniku v roku 2014 sa do programu zapojilo vyše 2 miliónov študentov

– 1 z 3 stážistov je navrhnutá stála pozícia v organizácii, v ktorej pracovali

– 5 rokov po ukončení vysokej školy je nezamestnanosť ľudí, ktorí pracovali/stážovali v zahraničí o 23% nižšia 

– 1 z 3 participantov pochádza zo znevýhodneného prostredia 

Európska komisia momentálne otvorila konzultácie na Viacročný finančný rámec po roku 2020, ktorý sa bezprostredne týka aj programu mobilít, t.j. aj Erasmus+. Na základe verejných konzultácií, ako aj štúdií, budú zhodnotené všetky aktuálne financované projekty a na základe ich úspešnosti zaujmú stanovisko k financovaniu po roku 2020. Rozpočet na tento program mal doposiaľ tendenciu z roka na rok rásť a keďže Erasmus+ zotrváva medzi najúspešnejšími projektmi EÚ, do ďalšieho plávaného rozpočtového rámca by táto tendencia mala ostať rovnaká. Podobný názor zastávajú aj lídri členských štátov, ktorí sa na neformálnom summite 23. februára v Bruseli zhodli, že financovanie pre Erasmus+ by sa malo navýšiť. 

Celú správu Komisie o hodnotení programu Erasmus+ v polovici jeho trvania nájdeš TU.