Eurofondy aj pre BSK budú pokračovať

734

Európska komisia zverejnila 29. mája 2018 svoj návrh budúcej legislatívy pre politiku súdržnosti po roku 2020 a rozdelenie finančných obálok pre členské štáty. Slovenskej republike bola pridelená alokácia viac ako 11 mld. (11 779 580 537 EUR), čo je oproti súčasným 15 mld. výrazný pokles. 

„Bratislavský kraj sa aktívne zapájal do konzultácií s Európskou komisiou a preto pre nás nie je prekvapením vidieť, že máme na stole témy ako podpora prepojenej Európy, či už prostredníctvom dopravnej infraštruktúry alebo digitálnych sietí, podporu vzdelávania a odbornej prípravy, sociálnej inklúzie a rovného prístupu k zdravotným a sociálnym službám,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba v reakcii na päť nových priorít pre novú politiku súdržnosti. Novými prioritami sú viac zelená, viac smart, viac prepojená a sociálna Európa, ktorá má byť bližšie k občanom.

Európska komisia zároveň navrhla zachovať 3 kategórie regiónov – menej rozvinuté, viac rozvinuté a prechodné regióny. Alokácia sa bude naďalej určovať na základe HDP, no novinkou je, že sa zohľadnia aj iné kritéria ako nezamestnanosť mladých, nízka miera vzdelania, klimatická zmena a integrácia migrantov. Zároveň Komisia pristúpila k výraznému zjednodušeniu, keď pripravila spoločné pravidlá pre sedem fondov. V budúcnosti bude viac podporovať cezhraničnú spoluprácu a integrovaný prístup k investíciám vedený zdola.

Najväčšou prioritou je smart a zelená Európa. Pod pojmom smart chápeme podporu inovácií, digitalizácie, malých a stredných podnikov a ekonomickej transformácieEurópska komisia alokuje väčšinu financií od 65-85% práve na podporu dvoch cieľov a to je smart a zelená Európa.

„Boj proti klimatickým zmenám sa dostal medzi najvyššie priority, čo umožní aj Bratislavskému kraju ďalej rozvíjať adaptačné opatrenia, ktoré sme rozpracovali v katalógu adaptačných opatrení pre mestá a obce nášho kraja,“doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová. Európska komisia uvádzala BSK ako príklad dobrej praxe aj na európskom Green Weeku v Bruseli.

Návrh nariadení nájdete tu: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en  

Vysvetlenie v kocke: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_en.htm