Flexibilita je cestou k efektívnemu využívaniu eurofondov

377

V rámci 134. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli prebehla diskusia o novom rozpočte Európskej únie po roku 2020. Primátori a predsedovia krajov prezentovali svoje potreby predsedovi rozpočtového výboru Európskeho parlamentu. Rozpočet EÚ má veľký dopad na regióny a práve preto je alarmujúce, že časť určená pre európske projekty, je v novom návrhu znížená.

„Politika súdržnosti je jeden zo základných pilierov EÚ, no eurofondy je potrebné využívať efektívnejšie ako doteraz“, vyzdvihol predseda BSK Juraj Droba. Jedným z najlepších nástrojov na to je podľa predsedu BSK flexibilita. Tá znamená, že financie budú smerované do priorít v regiónoch, kde majú najvyššiu pridanú hodnotu a pomôžu vyrovnávať medziregionálne rozdiely a zároveň prispejú ku komplexnému územnému rozvoju.

Predseda BSK počas svojho vystúpenia v Európskom parlamente upozornil, že flexibilita transferu financií medzi kategóriami regiónov je v súčasnosti Európskou komisiou navrhnutá na 15 %, no europarlament ju navrhuje znížiť na 5 %, čo je pre regióny ako BSK nevýhodné. Podľa predsedu BSK by sa mali členské štáty sami rozhodnúť, v ktorej oblasti sú financie EÚ najpriaznivejšie a nemalo by sa zabúdať na osobitné potreby metropolitných regiónov, akým je Bratislavský kraj, ktorému vychádza po roku 2020 veľmi nízka finančná alokácia v porovnaní s inými slovenskými regiónmi. „Vyššia flexibilita značí prípravu projektov ušitých na mieru pre všetky regióny a ich potreby,“ uzavrel Juraj Droba.

Európska komisia zverejnila 2. mája 2018 návrh viacročného finančného rámca na roky 2021-2027. Celková výška VFR predstavuje 1 279 mld. EUR (v súčasných cenách) z čoho 373 mld. EUR je vyčlenených pre kohéznu politiku (zhruba 10% pokles oproti súčasnému rozpočtu). Stalo sa vôbec po prvýkrát, že kohézna politika netvorí jednu tretinu rozpočtu. O návrhu rozpočtu bude rokovať budúci Európsky parlament, ktorý sa vytvorí po voľbách v máji 2019.

FOTO: European Union / Denis Closon