Úvod GDPR Monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému

Monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému

Monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému

Prevádzkovateľ Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36 063 606 vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku, života, zdravia osôb a odhaľovania protispoločenskej činnosti.

Kamerový záznam je uchovávaný po dobu 72 hodín.

Kamerový záznam môže byť poskytnutý Policajnému zboru SR, Mestskej polícii a iným oprávneným orgánom činným v trestnom konaní, prípadne iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

Dotknutá osoba si môže uplatniť práva:

  1. právo na prístup k informáciám (čl.15 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)
  2. právo namietať (čl. 21 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)
  3. právo na ich vymazanie (čl.17 ods.1 písm. c) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) dotknutá osoba v prípade uplatnenia práva je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi upresňujúce informácie: dátum, čas a miesto, kde bol záznam vyhotovený
  4. oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov (čl.19 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk, alebo na telefónnom čísle 02/48264111.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)

účel právny základ okruh dotknutých osôb doba spracovania a uchovávania osobných údajov príjemcovia prípadne okruh príjemcov
ochrana majetku, života a zdravia oprávnený záujem

čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

oprávnený záujem –

test proporcionality

fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia 72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu

SPB Security s.r.o.
Kremnická 26
Bratislava

spoločnosť zabezpečujúca prevádzku kamerového systému a technickú podporu

Ochranná služba s.r.o.
Ferienčíkova 14
Bratislava

súdne spory
uplatňovanie práv dotknutej osoby
evidencia uplatnených práv osôb podľa zákona
poskytnutie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich vyžiadania resp. ak si polícia SR žiada záznam z kamerového systému na iné účely ako sú účely prevádzkovateľa

 

Prejsť na obsah