Gymnázium Jána Papánka rozbieha Erasmus+ projekt „Kruhy na vode“

1075

„Kruhy na vode“ je Erasmus+ projekt Gymnázia Jána Papánka v Bratislave, na ktorom okrem štvor- a osemročného štúdia, bude od septembra 2020 prebiehať bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku. Projekt bude prebiehať dva roky, od decembra 2020 do decembra 2022, počas ktorých budeme chcieť naplniť kľúčové potreby našej školy, ktorými sú:

 • zabezpečenie kvalitnej bilingválnej formy výučby,
 • fungujúce inkluzívne vzdelávanie,
 • modernizácia výučby a posilnenie komunity školy.

Aj preto sme prijali výzvu a vytvorili projekt, v ktorom chceme prostredníctvom štyroch vzdelávacích kurzovpre siedmych našich pedagógov, založiť postupne sa šíriace, ako kruhy na vode, vzájomné zdieľanie poznatkov, skúseností a následnú implementáciu do vyučovacieho procesu.

Ciele projektu

 1. Vytvorenie nových učebných materiálov pre bilingválne vyučovaný predmet Globpro, zvýšiť interkultúrne povedomie o anglofónnych krajinách a jazykové kompetencie učiteľov bilingválnej triedy prostredníctvom kurzu „Talking to People (C1, C2): A Language and Culture course for Teachers“, Dublin.
 • Integrovať cudzí jazyk do nejazykových predmetov, prispôsobovať a vytvárať učebné materiály pre humanitné i prírodovedné predmety, skvalitnenie výučby zavedením nových prvkov metódy CLIL, vzdelávacím kurzom „C.L.I.L–Practical Methotology and Language“, Dublin.
 • Pripraviť pedagógov na prácu so študentmi so ŠVVP, uľahčiť proces inklúzie a podporiť spoluprácu medzi školou, rodičmi a žiakmi, prostredníctvom mobility „All Children are Special“, Sevilla.
 • Zvýšiť motiváciu študentov smerom k aktívnemu občianstvu, priniesť inovatívne nástroje a stratégie, ktoré v nich podnietia vznik a rozvoj spolupráce, občianskej zodpovednosti, kritického myslenia a mäkkých zručností. Mobilita „ Creativity for the future: promoting Critical Thinking and Problem – Solving in the classroom“, Bologna.

Fázy projektu

Vzdelávací kurz, mobilitaZapojených je 7 pedagógov.
Úvodná prednáška o mobiliteVždy po absolvovaní mobility, zapojení všetci učitelia.
WorkshopyNa každú mobilitu po dva workshopy alebo stretnutia, kde prebieha vzájomné zdieľanie skúseností, poznatkov. Zapojení všetci učitelia.
ImplementáciaZačlenenie zdieľaných vedomostí, poznatkov do vyučovacieho procesu. Zapojení učitelia a žiaci.
Spätná väzba, dotazníkyOverenie efektívnosti implementácia a následná korekcia pred tvorbou výstupov projektu. Zapojení učitelia a žiaci.
Vytvorenie merateľného výstupu projektuVytvorenie metodiky výučby a zbierky aktivít pre bilingválnu výučbu predmetu Globpro; vlastného učebného materiálu pre bilingválne vyučovanie dejepisu metódou CLIL; manuálu pre prácu so žiakmi so ŠVVP a  zbierky aktivít a úloh pre inovatívne vzdelávanie na škole. Zapojených je 7 pedagógov.
DisemináciaŠírenie projektom získaných poznatkov a skúseností prostredníctvom propagačných materiálov, prednášok na BSK, DOD, rodičovských stretnutiach a zverejnením výstupov projektu. Zapojená širšia verejnosť.

Čo prostredníctvom projektu získame?

 • učebné materiály, metodiky výučby a zbierky aktivít pre skvalitnenie vyučovacieho procesu,
 • zvýšenú kvalifikáciu učiteľov a zamestnancov v troch pre školu kľúčových oblastiach, a to v oblasti bilingválneho vyučovania, využívania inovatívnych metód, a v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP,
 • zatraktívnenie vyučovacieho procesu, zvýšenie motivácie žiakov učiť sa a byť aktívny na hodinách aj počas mimovyučovacích aktivitách školy,
 • intenzívnejšiu spoluprácu v tíme učiteľov, ich vzájomné zdieľanie a kaskádovanie skúseností,
 • zefektívnenie komunikácie medzi školou a rodičmi, zlepšenie celkovej klímy školy.

Čo plánujeme do budúcnosti?

 • každoročne plánovať v rámci Organizačného plánu školy stretnutia učiteľov mimo pedagogických rád, zdieľať a motivovať sa v inovatívnom spôsobe výučby,
 • po získaní pedagogických asistentov a trvalo pôsobiaceho špeciálneho pedagóga, plánujeme vytvoriť na škole model spolupráce podporného tímu pre prácu žiakov so ŠVVP,
 • nadviazať spoluprácu s inou školou BSK,
 • pokračovať v navrhovaní a v realizácii ďalších medzinárodných projektov, vytvárať nové „kruhy na vode“, rozširujúce sa smerom k iným školám a širšej verejnosti.