Gymnázium Karola Štúra sa zapojilo do projektu GETUP!

722

Gymnázium Karola Štúra  sa na jar 2021 stala partnerom v Erasmus+ projekte GETUP! („Gamification as an Educational Tool for Upper Schools on Parks and Environment“, čiže „Hra ako vzdelávací prostriedok pre stredné školy o parkoch a životnom prostredí“). Tento projekt pripraví hru ako učebnú pomôcku na vyučovaní. Projekt prispeje k tvorbe online nástroja, ktorý bude možné využiť pri výučbe zameranej na starostlivosť o životné prostredie, výzvy s tým spojené, ako aj na riadenie parku.

Cieľ projektu je v súlade s prioritami Erasmus+ na vytvorenie inovatívnych možností v digitálnej dobe, taktiež so spoločenskými a vzdelávacími hodnotami európskeho kultúrneho dedičstva a posilnením profilu učiteľskej profesie.

Hlavným cieľom projektu GET UP! je inovatívna a digitálna hra ako vzdelávací nástroj pre stredné školy o parkoch a životnom prostredí, podporovanie ochrany biologickej diverzity a národných parkov ako významnej spoločenskej a vzdelávacej hodnoty európskeho kultúrneho dedičstva, so silnou väzbou na vytvorenie nových pracovných možností a ekonomického rastu a taktiež posilnenie profilu učiteľskej profesie novými zručnosťami a vedomosťami o digitálnych nástrojoch a hrách.

Projekt GET UP! je venovaný stredoškolským učiteľom a ich žiakom. Vďaka GET UP! sa študenti a učitelia rôznych európskych regiónov zúčastňujú tvorby vzdelávacej pomôcky, konkrétne hry o riadení národných parkov, pričom si môžu vyskúšať túto  hru ako vzdelávaciu metódu a naučiť sa riešiť výzvy spojené s environmentálnymi otázkami.

Partnermi projektu sú tri spoločnosti zaoberajúce sa okrem iného aj environmentálnymi otázkami Španielsko  a Taliansko), tri národné parky (Španielsko, Taliansko a Island) a chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, dve stredné školy (Španielsko a Slovensko) a jedna IT firma, ktorá hru vyvíja (Poľsko).

Postupná realizácia projektu

Po úvodných online stretnutiach sa partneri pustili do práce. Pripravili sa správy o jednotlivých národných parkoch, správcovia parkov poskytli aj rozhovory.

LTTA C1

Po zozbieraní relevantných informácií o všetkých parkoch sa partneri stretli na osobnom stretnutí v Taliansku 16.-17.5. 2022, kde testovali prvé nápady na hru vo forme stolovej hry.  Cieľom stretnutia bolo stanoviť hlavné kroky vo vývoji vzdelávacej hry „GETUP!“ zameranej na vhodné riadenie národného parku a získať podnetné informácie o vzdelávacích potrebách vychádzajúcich z učebných osnov, ako aj stanoviť rolu učiteľa počas hry.

TPM2

Druhé medzinárodné stretnutie projektu sa konalo na Islande od 21. do 22. 6. 2022. Prvý deň stretnutia a plánovania sa uskutočnil v agentúre Environmental Agency of Reykjavik. Na stretnutí sa diskutovalo o stave projektu, kontrole rozpočtu a o nasledujúcich úlohách a aktivitách. Na druhý deň sa partneri zúčastnili výletu do Národného Parku Snæfellsjökull s cieľom spoznávať výnimočnosť samotného parku a islandskej prírody. Táto aktivita poskytla zúčastneným reálny pohľad na odlišnosti medzi parkami na juhu Európy a na severe.

LTTA C2

Od 17.10.2022 do 19.10.2023 sa partneri opäť spolu venovali vývoju online hry o národných parkoch. Na tomto trojdňovom stretnutí v Poľsku v meste Rzeszow, v sídle firmy DANMAR COMPUTERS, jednotliví partneri prezentovali svoje témy. Prvý deň bol venovaný samotnej hre, jej dizajnu a obsahu. Plodná diskusia priniesla množstvo nových podnetov a návrhov, ako hru urobiť zaujímavejšou, no zároveň zachovať jej vzdelávací zámer. Druhý deň zástupcovia EPEO, e&e and UEAI rozprávali o ochrane prírody a spravovaní národných parkov. Partneri z LCE a EPEO rozobrali tematiku environmentálnej výchovy a čo to znamená v našom každodennom živote. Napokon tretí deň bol venovaný stredným školám, problémom vo vzdelávaní, no aj motivácii žiakov a význame hry vo vyučovacom procese.

Na záver sa partneri dohodli na ďalšom postupe a detailoch posledného stretnutia v Taliansku, kde sa vzájomne zoznámia študenti zo Španielska a Slovenska, ktorí tam hru vyskúšajú vo februári, dva mesiace pred finalizáciou projektu.

V priebehu mesiaca november škola vybrala 24 študentov, ktorí sa zúčastnia testovania hry vo februári 2023 (LTTA C3). Momentálne sa pripravujú na záverečné stretnutia a prípravu finálnej správy. Projekt končí 30.4.2023.