Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

521

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lokalite Bratislavy. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa týka lesných pozemkov a ich ochranného pásma (50 metrov od hranice lesného pozemku) na území Bratislavy.

V tejto súvislosti sa právnickým, ale aj fyzickým osobám – podnikateľom zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, či spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Zároveň aj zakladať oheň na priestranstvách, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci lesa, správcovia v súvislosti s ochrannou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase. Zároveň musia zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesa, udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov. Okrem toho majú tiež podľa hasičov zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej päť kilogramov.

Zdroj: TASR, Foto: BSK