Hlavné mesto Bratislava chystá debarierizáciu priechodov pre chodov a opravy komunikácií

1032

Oddelenie správy komunikácií hlavného mesta Bratislava plánuje od pondelka 19.10.2020 debarierizovať 4 priechody pre chodcov na Betliarskej, Budatínskej, Jiráskovej a Pajštúnskej ulici a lokálnu opravu prepadov na nadjazde na Antolskej ulici v MČ Petržalka.

Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 30.11.2020, tento termín sa však môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

Ide o:

  • úpravu existujúcej debarierizácie priechodov pre chodcov:

› v križovatke Betliarska – Krásnohorská

› v križovatke Jiráskova – Švabinského

  • vybudovanie novej debarierizácie priechodov pre chodcov:

› v križovatke Pajštúnska – Brančská

› na Budatínskej ulici

  • opravu výškových prepadov na chodníkoch nadjazdu na Antolskej ulici

Oprava spočíva v odbúraní vrstvy vozovky, výmene prídlažby a obrubníkov, položení nového asfaltového krytu a pokládke zámkovej výstražnej a vodiacej dlažby pre nevidiacich, výškovej úpravy inžinierskych sietí.

Premávka a chodci budú usmernení prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Zdroj: Petržalka