Jarné školy pomôžu žiakom, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu

781

Projekt, ktorý sa nám osvedčil už počas leta, je späť! Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov. Určený je pre žiakov, ktorí si chcú upevniť učivo alebo pre tých, ktorí nemali dostatočný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Realizovať sa bude v termíne jarných prázdnin, ktorý sa nemenil.

Je na rozhodnutí zriaďovateľa a riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, či jarnú školu pre svojich žiakov sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť pre svoje dieťa využije. Možnosť realizácie jarnej školy závisí tiež od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin.

Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Najčastejšie kladené otázky

1. Ktoré školy môžu v súčasnej situácii organizovať Jarnú školu?

Len tie školy podľa časti usmernenia „Organizátori výchovno-vzdelávacích aktivít počas jarných prázdnin“, ktoré nemajú v danom čase zakázanú prevádzku RÚVZ, teda sú otvorené na prezenčné vyučovanie. Samozrejme, že organizovať jarnú školu je možnosť, nie povinnosť.

2. Máme mať vopred napísaný a stanovený obsah činnosti Jarnej školy?

Pre organizáciu Jarnej školy je žiaduce, ak sa jej organizátor zamyslí nad tým a spíše si plán, či bude poskytovať vyučovanie prostredníctvom striedania sa predmetov alebo v jeden deň sa budú venovať účastníci jednému/dvom predmetom, alebo budú poskytovať individuálne konzultácie v istom časovom rozvrhu a pod. Je preto vhodné, podľa toho, ktoré a koľko detí sa prihlásia na Jarnú školu, dohodnúť si s tímom Jarnej školy jej postup a obsah.

3. Musíme aj od týchto žiakov vyžadovať čestné prehlásenie a preukázanie sa testom ZZ alebo

plnoletého žiaka?

Áno, podmienky platia rovnako ako pri prezenčnom vzdelávaní sa žiakov v školách.

4. Kto má nárok na 100 eur odmenu?

Tento nárok nevzniká, v usmernení len odporúčame riaditeľom škôl odmeniť zamestnancov školy ako i spolupracujúce subjekty, touto sumou za celý týždeň práce počas jarnej školy, a to z rozpočtu školy. Ak škola nemá dostatok finančných prostriedkov a rozhodne sa takto odmeniť aktívnych pedagógov a spolupracovníkov, môže požiadať o pridelenie finančných prostriedkov ministerstvo školstva cez dohodovacie konanie, ako je to uvedené v usmernení.

5. Čo treba zdokumentovať k Jarnej škole?

Keďže väčšinou pôjde o riadnu výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagógov, ktorí si budú plniť svoj pracovný úväzok a nebudú čerpať dovolenku ani náhradné voľno v čase jarných prázdnin, evidencia dochádzky zamestnancov je totožná s evidenciou počas bežnej prevádzky. Zároveň, keďže ide o riadny výkon práce, evidujú svoju činnosť po obsahovej stránke. Kvôli stravovaniu žiakov základných škôl, je nutná evidencia dochádzky žiakov. Evidencia obsahu a dochádzky sa môže vykonávať do triednych kníh alebo na osobitné tlačivo.

6. Je potrebné niekam zasielať vyhodnotenie Jarnej školy?

Škola si túto aktivitu zahrnie do záverečnej Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2020/2021. V prípade, že škola požaduje cez dohodovacie konanie finančné prostriedky, uvedie v žiadosti organizáciu Jarnej školy a zdôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov.

7. Môžeme do Jarnej školy zaradiť žiaka z inej školy?

Môžete, avšak musí sa preukázať potrebnou dokumentáciou (príslušné čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti a pod.). Vznikne však problém s dotáciou na stravu, pretože škola nevie čerpať dotáciu na žiaka inej školy.

8. Musí sa organizovať Jarná škola po celý týždeň?

Odporúčame to, avšak nie je to nutné, ak tomu nejaké dôvody bránia.

9. Musí sa organizovať v budove školy?

Uprednostňujeme tento postup. Dôraz kladieme na vzdelávanie, nie na relaxačné a športové aktivity, nakoľko v tejto dobe hygienici neodporúčajú športové kolektívne činnosti z dôvodu nebezpečenstva prenosu choroby.

10. Čo keď sa prihlási len napr. jeden prvák a ostatní budú z vyšších ročníkov?

Môžete skombinovať individuálne doučovanie so skupinovou výučbou.

11. Na čo treba klásť dôraz ohľadom prevencie šírenia CORONA vírusu?

Vetranie tried minimálne každú hodinu, pravidelné dezinfikovanie WC, stolov, kľučiek, ak je to možné, zabezpečiť rozstupy lavíc, stolov v školskej jedálni, nemiešanie vytvorených skupín počas celého týždňa.

12. Máme otvorený len 1. stupeň základnej školy, môžeme zrealizovať Jarnú školu aj pre žiakov

2. stupňa základnej školy?

Môžete, pokiaľ sa žiaci preukážu testom a nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Pre nich však platí podľa súčasne platného rozhodnutia ministra školstva, že sa môžu stretávať v skupine najviac 5 + 1.

13. Môže vyučovať počas Jarnej školy napr. slovenský jazyk kvalifikovaný učiteľ? Môžeme týmto

poveriť napr. vychovávateľa ŠKD alebo zamestnanca CVČ?

Organizácia vzdelávania je v kompetencii riaditeľa školy. Ak je to možné, pedagogický zamestnanec je garantom vzdelávania a v prípade poverenia nekvalifikovaných osôb zabezpečuje odbornosť, pomoc a podporu pri vzdelávaní žiakov.

14. Koľko hodín Jarnej školy denne sa musí zrealizovať?

Aj táto oblasť je v kompetencii riaditeľa školy – závisí od veku a zloženia žiakov, ktorí sa prihlásili do Jarnej školy, ako i od záujmu zákonných zástupcov. Odporúčame, v prípade záujmu rodičov, poskytnúť aj poobedňajšiu činnosť školského klubu detí alebo iné oddychové a socializačné aktivity napr. v spolupráci s CVČ či dobrovoľníkmi.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR