Juraj Droba: Vodík môže byť riešením ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

932

Vodík je téma, ktorá pre mnohých znie možno ako sci-fi. Môže to byť ale spôsob ako vyriešiť mnohé problémy, s ktorými Európska únia v súčasnosti zápasí. Ako využívať vodík v hospodárstve a doprave, to bola téma vodíkového workshopu, ktorý zorganizovala Národná vodíková asociácia Slovenska. Hosťom bol aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Vodík dnes predstavuje asi 2% energetického mixu Únie, z čoho 95% tvoria fosílne palivá. Tie ročne uvoľňujú 70 – 100 miliónov ton CO2. Aj preto Európska komisia v júli 2020 prijala novú osobitnú Stratégiu EÚ pre vodík, v ktorej vyzdvihuje čistý vodík, teda „obnoviteľný“ alebo „zelený vodík“, ktorý pri svojej výrobe neuvoľňuje žiadne skleníkové plyny. Cieľom stratégie EÚ pre vodík je podpora výroby čistého vodíka v Európe Jedným z hlavných cieľov EÚ je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Tento cieľ je vytýčený v Európskej zelenej dohode, tzv. „Green deal“.

„Pre Bratislavský samosprávny kraj sú témy ako udržateľný rozvoj a ekologické hospodárstvo úplne kľúčové. Aj preto plne podporujeme implementáciu opatrení vytýčených v Zelenej dohode. Príkladom je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), ktorý vypracoval Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja,“ uviedol vo svojom vystúpení Juraj Droba. Ako spresnil, ide o dlhodobú stratégiu pre rozvoj regiónu s výhľadom až do roku 2030. Tento dokument predstavuje komplexné riešenia na štrukturálne výzvy, ktorým územie regiónu čelí. Tieto riešenia sú v súlade s prioritami Zelenej dohody, pričom sa jedná o opatrenia na zavedenie udržateľnej a ekologickej mobility či na zmiernenie dopadu zmeny klímy prostredníctvom zníženia emisií.

Vodíkový workshop, jún 2021

„Prechod na ekologické hospodárstvo je podmienený čistou, cenovo dostupnou a bezpečnou energiou pre spotrebiteľov. V danej súvislosti sa využitie vodíka javí ako zásadný krok k uhlíkovo neutrálnej Európe. V stratégii Bratislavského kraja počítame aj s využívaním vodíka, a to predovšetkým v oblasti udržateľnej mobility.“

V súčasnosti je v Bratislavskom kraji podiel individuálnej dopravy voči verejnej osobnej doprave 73:27. Cieľom Plánu udržateľnej mobility je dosiahnuť pomer 50:50 do roku 2050 a to primárne cez podporu koľajovej dopravy. Doprava je v rámci kraja jedným z najvýznamnejších zdrojov znečistenia ovzdušia, nielen vo vzťahu k produkcií emisií, ale aj ako zdroj prašnosti a hlučnosti, pričom viac ako 60% vyprodukovaných emisií v rámci dopravy pripadá na automobilovú dopravu. Automobilová doprava sa v rámci Bratislavského kraja podieľa takmer 40% na celkovom množstve emisií vyprodukovaných automobilovou dopravou v rámci celého Slovenska.

Využitie dopravných prostriedkov, predovšetkým v rámci MHD či Bratislavskej integrovanej dopravy, na vodíkový pohon sa javí ako jedno z najefektívnejších riešení ako predísť tvorbe emisií, znečisťovaniu životného prostredia za účelom skvalitnenia života obyvateľov regiónu.

„Treba to povedať úplne otvorene, malý podiel nízko emisných dopravných systémov je jedným z kľúčových problémov udržateľnej mobility Bratislavského kraja. Strategický dokument, teda PHRSR, sa preto zameriava na realizáciu nízko emisných dopravných systémov ako jedno z hlavných riešení. Ide o rozvoj sieti električiek, trolejbusov, elektrobusov a autobusov s alternatívnym pohonom na CNG a vodík. V našom strategickom dokumente zároveň presadzujeme zavedenie viacerých systémových zmien akými sú nízko uhlíkové formy dopravy,“ vyhlásil župan Juraj Droba.

V rámci modernizácie technickej infraštruktúry územia sa samosprávny kraj zameriava na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy. Ide o komplementárne projekty ako sú budovanie a modernizácia súvisiacej infraštruktúry v nadväznosti na budúci rozvoj elektromobility, vodíkového pohonu a iných alternatívnych pohonov.

„Kým v uplynulom storočí dominovali najmä vozidlá so spaľovacími motormi, som presvedčený o tom, že v 21. storočí sú dopravné prostriedky na alternatívne pohony nevyhnutnosťou. Aj napriek tomu, že masovejšie využívanie vodíka je beh na dlhé trate treba mať smelé vízie,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.