Kaštieľ v Rusovciach. Nádherná neogotická stavba čaká na rekonštrukciu desiatky rokov

2234
Kaštieľ Rusovce

Úrad vlády vyhlásil súťaž na komplexnú rekonštrukciu v roku 2019. Stále nie je ukončená.

Súčasný vzhľad kaštieľa priniesla prestavba, ktorú realizoval gróf Emanuel Zichy-Ferraris v polovici 19. storočia. Kaštieľu, ktorý bol od roku 1646 rodovým sídlom rusovskej vetvy Zichyovcov, tak po viacerých predchádzajúcich stavebných úpravách dal konečnú podobu.

Podľa historických prameňov už v 13. storočí stál v Rusovciach hrad, v listinách označovaný ako „Uruzwar“. Prvá zmienka o hrade v Rusovciach je z roku 1266 v súvislosti s darovaním Rusoviec uhorským kráľom Belom IV. Herrandovi Hédervárimu, kráľovskému koniarnikovi, županovi Trenčianskeho a Mošonského komitátu. V priebehu 14. storočia boli Rusovce kráľovským majetkom (pravdepodobne ako súčasť panstva Magyaróvár) a boli dávané do zálohu.

Vo vývoji dnešného objektu je rozhodujúca etapa z rokov 1841 – 1844, keď bol vlastníkom kaštieľa gróf Emanuel Zichy-Ferraris. Za jeho panstva kaštieľ dostal svoj dnešný vzhľad. Po druhej svetovej vojne došlo v dôsledku opustenia kaštieľa k jeho rozkrádaniu a devastácii. Časť rodovej galérie Zichyovcov sa v roku 1952 dostala na hrad Červený Kameň.

Novým majiteľom objektu sa v roku 1950 stal Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý tu zriadil svoje domovské sídlo. V roku 1976 bola naplánovaná generálna rekonštrukcia kaštieľa i priľahlého parku, ktorej realizácia sa mala uskutočniť v niekoľkých etapách. K začiatku samotnej rekonštrukcie, rozvrhnutej na sedem rokov, prišlo však až v roku 1982. Vplyvom okolností, napr. neustále sa meniaceho projektu a z toho vyplývajúceho časového sklzu, sa však práce postupne zastavovali. K ich úplnému zastaveniu prišlo na konci roku 1989.

V roku 1991 kaštieľ prevzala Slovenská národná galéria, ktorá si predsavzala urobiť z neho reprezentatívnu obrazáreň. Opäť sa obnovili rekonštrukčné práce. V roku 1995 prevzala kaštieľ Správa zariadení Úradu vlády SR, ktorá ho má v správe dodnes. Jej zámerom je pretvorenie kaštieľa na reprezentatívne miesto pre prijímanie a ubytovávanie zahraničných návštev.

Úrad vlády SR vyhlásil v decembri 2019 súťaž na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Rusovce s predpokladanou hodnotou zákazy vo výške 71 mil. EUR bez DPH.

Kaštieľ má po realizácii komplexnej pamiatkovej rekonštrukcii, sanácii a zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné,stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Bude poskytovať potrebné technické zázemie pre všetky typy priestorov a činnosti v príslušnom členení.

Vonkajšie riešenie objektu čeľadníka je navrhnuté ako rekonštrukcia pôvodného objektu so zachovaním hmotového i tektonického riešenia fasád a strešného priestoru. Funkcie sú definované do troch skupín nasledovne. Prvou je reštaurácia a kaviareň s potrebným technickým vybavením. Druhou sú komunitné priestory, ktoré budú využívané obcou Rusovce – obradná sieň, výstavná sieň, viacúčelové miestnosti a miestnosti pre záujmové skupiny. K nim adekvátne technické vybavenie. Treťou funkciou je správa objektu a parku stechnickým a prevádzkovým vybavením – kancelárie, bytsprávcu, ubytovanie pre zamestnancov, priestory pre údržbu parku.

Obsahom je riešenie krajinno-architektonických úprav parku. Riešenie koncepčne vychádza zo Zámeru pamiatkovej úpravy parku. Všetky riešené plochy zahrnuté v stavbe prejdú rekonštrukciou a obnovou. Určené chodníky budú odstránené, na ostávajúcich a odstraňovaných
chodníkoch budú vybúrané spevnené vrstvy a všetky chodníky dostanú nové konštrukčné vrstvy s mlátovým povrchom.

Proces verejného obstarávania však brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Každé z nich posúvalo začiatok prác o niekoľko mesiacov. Finálne vyhodnotenie ponúk sa tak uskutočnilo až v júli 2023. Úrad vlády vybral ako víťaznú ponuku združenia firiem Hochtief, Hornex a Adifex, ktoré predložilo realizáciu rekonštrukcie za najnižšiu cenu 104 miliónov eur (s DPH).

K podpisu zmluvy však nedošlo, lebo proti rozhodnutiu vlády podal námietky jeden z neúspešných uchádzačov. Podľa neho totiž víťaz tendra predložil mimoriadne nízku cenu rekonštrukcie, za ktorú vraj nie je možné naplniť požadovaný objem prác. Konečná cena úspešného uchádzača je totiž približne o 30 miliónov eur lacnejšia, ako priemer konečnej ceny ďalších dvoch ponúk.

Úrad pre verejné obstarávanie sa v spore priklonil na stranu žalobcu. Podľa kontrolórov Úrad vlády dostatočne nepreveril mimoriadne nízku ponuku víťazného združenia. „Úspešný uchádzač dostatočne neodstránil pochybnosti o reálnosti jeho ponuky a schopnosti riadne plniť predmet zákazky,” oznámil úrad vo svojom rozhodnutí. Preto kontrolný orgán nariadil zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia ponúk a opätovne posúdiť ponuku uchádzača, ktorú vyhodnotil ako víťaznú.