Komunitné centrum v Malackách začína svoju činnosť

1012

Komunitné centrum (KC), ktoré vzniklo pri Centre voľného času na Ulici Martina Rázusa, začína svoju činnosť. Centrum voľného času bude pri prevádzkovaní KC nadväzovať spoluprácu s rôznymi organizáciami. V stredu 13. septembra zástupcom týchto organizácií predstavili priestory a vybavenie.

Komunitné centrum je miestom pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín, ale je aj pre bežnú populáciu. „Komunitné centrum je pre každého. Poskytuje komplexné, odborné a iné činnosti i aktivity jednotlivcom, rodinám a aj celej komunite. Ide o spoločný priestor pre celú sídelnú komunitu mesta a okolia. Cieľom komunitného centra je zapojiť bežnú populáciu do aktivít tak, aby dochádzalo k prepájaniu rôznych sociálnych či iných skupín,“ vysvetľuje pracovníčka KC Adriana Havlíková.

Prízemnú časť KC tvorí multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor bude slúžiť na pohybové aktivity a spoločné stretnutia detí i celých rodín. Na hornom podlaží sa nachádzajú miestnosti na rôzne terapie (muzikoterapia, arteterapia a i.). V centre sa bude poskytovať aj sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a pomoc pri príprave na školské vyučovanie. Centrum okrem toho bude zabezpečovať záujmovú činnosť či praktické vzdelávanie (kurzy, školenia).

„Priestory Komunitného centra sú krásne, voňajú novotou a otvárajú svoje dvere všetkým klientom. Poskytovanie sociálnych služieb je pre naše mesto jednou z priorít. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že v meste i okolí máme ohrozené či sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva – v tomto nie sme oproti iným mestám či obciam na Slovensku výnimkou.  Aj preto sa teším z nového Komunitného centra. Verím, že sem povedú kroky aj tzv. väčšinovej spoločnosti, aby sa tu vytvorilo to, čo máme v názve – pekná, užitočná a zmysluplná komunita,” hovorí prednostka Mestského úradu Malacky Ľubica Čikošová. 

 Na prezentáciu začínajúcej činnosti centra prijali pozvanie zástupcovia týchto organizácií: Klub zdravotne znevýhodnených, Reedukačné centrum Veľké Leváre, Komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku, Spojená škola, Svitanie, Vstúpte, ÚPSVaR Malacky, Červený kríž v Malackách, Šanca pre deti, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i Mestské centrum sociálnych služieb.

Komunitné centrum je zariadením bez právnej subjektivity. Ide o vnútornú organizačnú jednotku začlenenú pod Sekretariát úradu MsÚ Malacky, ktorý vedie prednostka MsÚ. Na vznik komunitného centra dostalo mesto nenávratný finančný príspevok 370 288 €. 

Otvorené je každý pracovný deň od 8.00 – 17.00 h.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.  

Zdroj: Malacky.sk