Konanie referenda na území Bratislavského samosprávneho kraja

769

1. Právny rámec

1.1 Konanie referenda stanovuje Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

1.2 Počet voličov stanovuje Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

1.3 Náležitosti petície sú ustanovené Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

2. Vymedzenie pojmov

2.1 Obyvateľ Bratislavského samosprávneho kraja je osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci na jeho území.

2.2 Obyvateľ Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve. Je oprávnený hlasovať v referende samosprávneho kraja.

3. Vyhlásenie referenda

3.1 Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej Zastupiteľstvo) je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

3.2 Referendum na území Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje Zastupiteľstvo.

3.3 Zastupiteľstvo vyhlási referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú výkonu samosprávy samosprávneho kraja, ak sa na tom uznesie alebo ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.

3.4 Zastupiteľstvo vyhlási referendum o odvolaní predsedu, ak

a) je neprítomnosť alebo zdravotná nespôsobilosť predsedu na výkon funkcie dlhšia ako šesť mesiacov,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti predsedu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja, alebo
c) o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov.

3.5 Zastupiteľstvo vyhlási referendum podľa odsekov 3.3 a 3.4 písm. a) a b) tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení referenda.

3.6 Ak petícia podľa odseku 3.4 písm. c) spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, zastupiteľstvo vyhlási referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície samosprávnemu kraju. Petíciu podľa odsekov 3.3 a 3.4 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru.

4. Náležitosti petície

4.1 V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo

4.2 svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.

5. Podpora petície

5.1 Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi petíciu podporili.

5.2 Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu

a) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,
b) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,
c) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, alebo
d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len „petičný systém“).

6. Adresa doručenia a poskytovanie informácií

6.1 Žiadosť o vypísanie referenda (petíciu) je potrebné doručiť na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 BRATISLAVA 25

6.2 Webové sídlo Bratislavského samosprávneho kraja je www.bratislavskykraj.sk.

6.3 E-mailová adresa, na ktorej je možné požiadať o informácie týkajúce sa referenda je informacie@region-bsk.sk.

7. Výsledky referenda

7.1 Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda.

7.2 Referendum o tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania; to neplatí, ak ide o referendum o odvolaní predsedu.

7.3 Zastupiteľstvo vyhlási výsledky referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch referenda.