Aktivity - Ing. arch. Mgr. Art Elena Pätoprstá

 • Prehliadka hydraulickej clony v Slovnafte a rokovanie o  problematike rizika znižovania hladiny podzemných vôd v Bratislave

Rokovanie s zástupcami lesného závodu LESY SR o znížení ťažby v chránených územiach Bratislavy Devínska kobyla, Vydrica, Pečniansky les, Biskupské luhy a možnosti rozšíriť lesy osobitého určenia.

 • Rokovania s zástupcami ŠOP o možnostiach implementácie strategických dokumentov BSK:Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK  a Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti
 • Príprava a rokovanie o zadaní výskumu k efektívnej biologickej forme redukovania komárích kalamít v obciach BSK. (FOTO ilustračné k chemickým postrekom v prílohe).
 • Spracovanie podkladov do rozpočtu pre nový Podprogram 1.9., Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie, prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva – http://www.region-bsk.sk/clanok/rozpocet-bsk-309081.aspx
 • Lodná doprava- informatívne stretnutie oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus –Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň https://www.aurex.sk/sk/pristaviska-dunajbus a príprava územnoplánovacích podkladov pre rokovanie  o lodnej doprave s županom a vicežupankou pre dopravu.
 • Rokovanie z vedením komory architektov pri odovzdávaní cien za architektúru CE.ZA.AR 2017 v Galérií Satelit v Bratislave, o možnostiach spolupráce s BSK pri vyhlasovaní architektonických súťaží https://www.archinfo.sk/diela/ce-za-ar-2017-vysledky.html
 • Rokovanie s predsedom Slovenskej komory architektov   Ing. arch. Imrichom PLEIDELOM a členom predstavenstva Ing. arch. Rudolfom ŽÁKOVSKÝM.
 • Účasť na rokovaní oddelenia stratégie s rakúskym partnerom v Marchegu, k cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg. http://www.region-bsk.sk/ostatne-dokumenty-urbanisticka-studia-cezhranicneho-prepojenia-uzemia-bsk-a-susediacich-rakuskych-obci-formou-cyklolavok-cez-rieku-moravu.aspx
 • Účasť na rokovaní stratégie s partnermi k projektovej dokumentácií Ekocentra v Čunove.
 • Účasť na rokovaní odboru  školstva o možnosti Ekocentier v BSK.Rokovanie s riaditeľom BVS o doplnení Memoranda o spolupráci o duálne vzdelávanie a spoluprácu pri budovaní cyklotrás a predstavenie materiálu na rokovanie predstavenstva BVS.
 • Príprava podkladov s PhDr. Branislavom Masarovičom k výstupu v RTVS, k problematike znečistenia podzemných vôd a k ťažbe dreva v rekreačných lesoch hlavného mesta SR (Ranné správy RTVS 6. 2. 2018).
 • Pracovné stretnutie s odbornou verejnosťou k problematike ochranných pásiem vodných zdrojov na Žitnom ostrove a postupu ako napĺňať povinnosť ich dodržiavania na území BSK.
 • Pracovné stretnutie spolu s oddelením ŽP, stratégie BSK, podpredsedom SAV RNDr. Pavlom Simanom, PhD, odborníkmi SAV a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK k problematike dekontaminácie environmentálnej záťaží na území BSK, (partneri spoločného projektu BSK, SAV a Prírodovedeckej fakulty UK). Spolupráca pri spracovaní zadania pre efektívny monitoring, model podzemných vôd a postupu ich kontaminácie a výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže na území Bratislavy vo vzťahu k Žitnému ostrovu.
 • Spracovanie otázok pre MŽP vyplývajúcich z rokovania s odbornou verejnosťou, SAV a PF ÚK vo veci vyhodnotenie dopadov zdrojov znečistenia na zdravie obyvateľstva BSK a k spracovaniu výsledkov Čiastkovej záverečnej správy SAV a Prírodovedeckej fakulty UK o stave znečistenia podzemných vôd z environmentálnej záťaže, (ktorú si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj). – http://www.region-bsk.sk/regionalny-rozvoj-a-eu-fondy-informacne-materialy.aspx Zaslanie návrhu otázok na MŽP odd. ŽP, stratégie, SAV Prírodovedeckej fakulty UK a zapracovanie ich pripomienok.
 • Prerokovanie k materiálu ŠOP Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla na OÚ BA, ktoré sa ale uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (z dôvodu ohlásenia bombového útoku na budovy MV.) Prišlo nám poďakovanie zo strany OÚ BA za poskytnutie priestorov BSK na dokončenie rokovania.
 • Spracovanie stanoviska (v spolupráci z poslancami BSK, vedúcim komisie ŽP, odbornou verejnosťou a oddelením ŽP) k materiálu Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla, na základe dohody z prerokovania OÚ BA, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zachovanie rezervácie Devínska Kobyla a zachovanie ochranných pásiem pred výstavbou v chránenom území.)
 • Rokovanie „Lesy SR – odštepný závod Smolenice“ v Smoleniciach v termíne 22.02.2018 .Na stretnutí sa preberala problematika lesného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zástupcovia Lesov SR prezentovali spôsoby lesného hospodárenia a legislatívnych rámcov. Pani podpredsedníčka informovala o strategických dokumentoch BSK a o tom, že Úrad BSK musí predovšetkým reflektovať záujmy občanov kraja, čím otvorila tému dočasne pozastavenej plánovanej ťažby v lesoch v lokalitách Vydrica, Pečniansky les, Sihoť a Devínska Kobyla. Pani Pätoprstá prezentovala generálnemu riaditeľovi Lesov SR, pánovi Ing. Staníkovi, dôležitosť vodozádržnej funkcií a iných mimoprodukčných funkciách lesa vzhľadom na znižujúcu sa kvantitu pitnej vody, zapríčinenou zrýchleným odtokom po ťažbe dreva. Pán Feik podporil presadzovanie vodoochrannej funkcie lesov. Následná téma bola financovanie ekologického hospodárenia v lesoch. Pán Staník avizoval, že Lesy SR sú otvorené diskusií, budú vopred informovať o ťažbe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a zároveň, že by sa uvažovalo o spolupráci s BSK na vytvorení podmnožiny „Memoranda vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ aj za podpísania a pristúpenia Úradu BSK. Lesy SR taktiež deklarovali ochotu pri včasnom nahlásení športových činností upraviť dohodnuté trasy. Účastníci pracovného stretnutia sa zároveň dohodli, že budú potrebné ďalšie rokovania.
 • Pracovné stretnutie s županom a zástupcami Slovenskej rady pre Zelene budovy, 21. februára 2018 k problematike úspor a filozofie Zelené budovy nemusia byť drahšie. (Príklad z Karlovej Vsi na vzorové zrekonštruovanie školy, dohodnutie stretnutia z odd. stratégie.)
 • Spracovanie návrhu Etického kódexu volených predstaviteľov BSK a predloženie na spracovanie uznesenia.
 • Pani podpredsedníčka BSK Ing. Elena Pätoprstá sa dňa 28. 3. 2018 zúčastnila na pracovnej ceste Lipót v Maďarsku na pozvanie susednej župy pri príležitosti vyhlásenia prírodného parku a odovzdania vymenovacieho dekrétu “Szigetkoz Natúrpark”. Viac info: https://bit.ly/2qjfvHl
 • – Zapracovanie súhlasov do dokumentu Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri presadzovaní ochrany lesov, trvalo udržateľného  lesného hospodárstva v lesných celkoch a ich rekreačného potenciálu na území Bratislavského samosprávneho kraja, predloženie a schválenie materiálu na zasadnutí Zastupiteľstva BSK.
 • – Analýza dokumentu Skládka CHZJD Vrakuňa – (Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD) pre potreby rokovania so zástupcami Slovenskej Akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UK a odbornej verejnosti a Ministerstva životného prostredia v SAV.
 • – Zaslanie požiadavky na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť na odborné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA pre navrhovanú činnosť „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava- Vrakuňa – skládka CHZJD“,
 • – Spracovanie podkladov pre odborné stanovisko BSK k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA pre navrhovanú činnosť „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava- Vrakuňa – skládka CHZJD“,  https://enviroportal.sk/sk/eia/
 • – Pripomienkovanie štatútu Pracovnej skupiny pre posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy ako stálym diskusným, iniciatívnym a koordinačným fórom pre problematiku Bratislavského lesného parku na odporúčania pre orgány štátnej správy, samosprávy, mimovládnych združení, vlastníkov lesných pozemkov a občanov pri rozvoji Bratislavského lesného parku. /12.3.2018/
 • – Rokovanie so zástupcom INŠTITÚT VODNEJ POLITIKY, vo veci Sanácie environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD – analýza pripomienok inštitútu.
 • – Posúdenie stanoviska BSK k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA pre navrhovanú činnosť „Sanácia environmentálnej záťaže
 • – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava- Vrakuňa – skládka CHZJD“,  zaslaných Okresnému úradu Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
 • – Riešenie podnetu riaditeľky STREDNEJ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hálova 16. Bratislava k stavu vybavovania výmeny technologického zariadenia odbernej stanice tepla (OST) v SPŠE Hálova.
 • –  „Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla“  – zaslanie podkladov predsedovi BSK  k Stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla“ ( Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky podala Vyhlášku na zmenu kategorizácie chráneného územia Devínskej Kobyly a to vytvoreným chráneného areálu Devínska Kobyla. Pôvodná národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla so 4. stupňom ochrany bude začlenená do novovzniknutého chráneného areálu iba formou zóny. Týmto krokom pôvodná NPR Devínska Kobyla stratí svoje vlastné ochranné pásmo, ktoré toto územie nevyhnutne potrebuje. V stanovisku sa navrhuje nevyhlasovať chránený areál Devínska Kobyla, ale naopak prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla s dvoma zónami a to zónou so 4. stupňom ochrany (zóna B) na pôvodných hraniciach NPR Devínska Kobyla a 5. stupňom ochrany (zóna A) v ostatnom území navrhovanom ako chránený areál Devínska Kobyla. Takýmto postupom sa zachová ochranné pásmo pôvodnej NPR Devínska Kobyla.
 • 1. Chránené územie je v A zóne, kde platí piaty stupeň ochrany, verejnosti voľne prístupné (vzhľadom na stanovené ciele ochrany v lesných spoločenstvách nie je potrebné obmedzovať akýkoľvek pohyb návštevníkov a ani zber lesných plodov).
 • 2. Územie v zóne B, kde platí 4. stupeň ochrany, je verejnosti prístupné po existujúcich vyznačených turistických chodníkoch. B zónou územia prechádza modrá turistická značka, ktorá vedie z Devína do Devínskej Novej Vsi, ďalej žltá turistická značka, ktorá sa odpája od modrej a pokračuje východnou stranou B zóny a nad Devínom sa opäť pripája. Ide teda o zachovanie voľného pohybu osôb v súčasnom rozsahu, tzn. bez zmeny oproti súčasnému stavu. Výkon práva poľovníctva v  A zóne, kde platí piaty stupeň ochrany, nie je obmedzený. Bratislavský samosprávny kraj preto požaduje navrhovaný dokument prepracovať.)
 • – 26.3. Listy odborným organizáciám a občianskym združeniam k podpisu M E M O R A N D A o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja
 • – 28.3. stretnutie Pracovnej skupiny k bratislavským lesom, na Ministerstve pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka  o pozastavenej ťažbe na Devínskej Kobyle a Vydrici a tiež o informovaní verejnosti.
 • – Rokovanie na pôde Miestnej časti Vrakuňa _ okrúhli stôl postup Ministerstva životného prostredia pri dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakúnska cesta, skládka CHZJD a pripomienky odbornej verejnosti k projektu sanácie.
 • – Na základe podnetu k výrubom v parku Malinove – vyhodnotenie dokumentácie a výrubov pre Komplexnú obnova národnej kultúrnej pamiatky – parku v Malinove – /projekt v rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR/ a rokovanie s príslušným posudzovateľom zo strany Štátnej ochrany prírody k výrubom.
 • – účasť na pracovnej ceste Lipót v Maďarsku na pozvanie susednej župy pri príležitosti vyhlásenia prírodného parku a odovzdania vymenovacieho dekrétu “Szigetkoz Natúrpark”. Viac info: https://bit.ly/2qjfvHl.
 • – Rokovanie s riaditeľkou Bratislavskej integrovanej dopravy o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
 • – Analýza vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.
 • – Spracovanie uznesenia a predloženie na schválenie Zastupiteľstvu:
 • na rozšírenie zliav v zónach 100+101 pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v okresoch Malacky, Pezinok a Senec a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom krajina návrh pre predsedu BSK – spoločne s primátorom hlavného mesta rokovať so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci rozšírenia sociálnej politiky štátu formu poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S vo verejnej doprave a refinancovania jej nákladov objednávateľom jednotlivých druhov dopravy.
 • – Riešenie podnetu občanov obce Lozorna  pri riešení výstavby v obci, ktorá by v dôsledku mohla viesť  k zväčšení obce o 2/3 obyvateľov, transparentnosti a nedodržovaní platného ÚP výstavby  plánované priamo v CHKO Malé Karpaty, v oblastiach ktoré sú súčastí NATURA 2000 a v Chránenom vtáčom území nebo na ich hranici.
 • – Stretnutie s výkonná riaditeľkou Ochrana dravcov na Slovensku k navrhovaným kompenzačným opatreniam pre NDS pre lokalitu sústavy chránených území z dôvodu stavby „Diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever.“
 • – Účasť na zasadnutí Komory zainteresovaných aktérov Agendy 2030  27. 3. 2018.
 • – Rokovanie na žiadosť OZ ZELER o predstavení činnosti organizácie
 • – Rokovanie so zástupcom iniciatívy projektu Živý dvor: Voľnočasový areál produkčných záhrad a minifariem v prímestskej časti Bratislavy s princípmi ekologickej, dlhodobo udržateľnej produkcie.
 • – Účasť a diskusia o ochrane vody v BSK so štátnym tajomníkom Ministerstva životného  prostredia na EkotopFilm.
 • – Stretnutie Pracovnej skupiny pre bratislavské lesy dňa 25.4. o 15h na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, (pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR vznikla pracovná skupina „Bratislavské lesy“ (zástupcovia oddelenia ŽP sú súčasťou pracovnej skupiny), kde sa aj naďalej pojednáva o zachovaní funkcií lesa pri Bratislave a teda najmä funkcie ochrannej, vodozádržnej a rekreačnej. Zástupcovia odd. ŽP sú zároveň od roku 2018 členmi užšej pracovnej skupiny pre sociálnu sekciu pri tvorbe dokumentu „Dočasný Národný štandard pre Slovensko podľa FSC P&K V5-0“. Certifikát FSC predstavuje štandardizovaný, medzinárodne akceptovaný, funkčný a okamžite dostupný systém certifikácie lesov pričom sa veľký dôraz kladie na presadzovanie prísnych environmentálnych a sociálnych obmedzení lesného hospodárstva.
 • – Rokovanie so zástupcom iniciatívy projektu parku na Šrobárovom námestí.
 • – 24. apríl rokovanie na pôde Malé kongresové centrum VEDY SAV, Štefániková 3, Bratislava výstupy participatívneho procesu Agendy 20-30.
 • – Otvorenie verejnej prezentácie Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72157667969871708.
 • – Rokovanie v Centre vedecko-technických informácií SR pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu SR na roky 2018 – 2030
 • – Rokovanie s poslancami komisie ŽP o príprave  dokumentu ktorého cieľom bude zmapovať spôsoby hospodárenia v lesoch osobitného určenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov BSK a ich dopad na kvantitu a kvalitu podzemných vôd týchto vodárenských zdrojov a navrhnúť ich optimalizáciu, čo bude podkladom pri schvaľovaní LHP . Podrobne zmapovať spôsoby hospodárenia v lesoch osobitného určenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov BSK  a ich dopad na výdatnosť vodárenských zdrojov BSK
  Podrobne zmapovať spôsob a rozsah používania prostriedkov na ochranu rastlín a ich dopad na kvalitu podzemných vôd vodárenských zdrojov BSK, návrh opatrení na zabezpečenie udržateľnej kvantity a kvality podzemných vôd vodárenských zdrojov BSK.Vyššie uvedené čiastkové úlohy riešiť v kontexte dopadov klimatických zmien. Zaslanie listov a prerokovanie odpovede od p. št. tajomníka Kurilu MŽP vo veci ochrany vody a lesov v BSK pre zástupcov Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského preposlané.
 • – riešenie podnetu občanov Sološnice k zámene ktorú plánujú Lesy SR na Peterkline,
  s firmou Alasom, pre rozšírenie dobývacieho priestoru kameňolomu, na úkor lesov v UEV.
  Riešenie podnetu na výruby v lese Sitina, zaslanie odpovede od zástupcu Štátnej ochrany prírody
 • – Partnerstvo medzi BSK a BVS – príprava dohovoru – Memorandum o vzájomnej spolupráci Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., o partnerstve a obojstrannej komunikácii pri poskytovaní informácií a posilnení vzájomnej spolupráce, strategickej ochrane tejto suroviny a na postupnom vzdelávaní k ochrane vody, adaptácie na zmenu klímy, vedy a výskumu, dopravy, spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania, zabezpečení pitného režimu, vo vzájomnej koordinácii projektových a investičných aktivít, majetkovoprávnom vysporiadaní partnerov na cestách II. a III. triedy tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu práv a povinností zúčastnených strán. Memorandum taktiež vytvára platformu na prípravu koncepcie informovania návštevníkov regiónu BSK o významných oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a vodnými zdrojmi, (s prihliadnutím na požiadavku bezpečnosti vodárenských zdrojov). https://www.flickr.com/photos/vucba/40056200590/in/album-72157696391285985/
  http://www.region-bsk.sk/clanok/3-5-2018-partnerstvo-medzi-bsk-a-bvs-611755.aspx
 • – Riešenie podnetu k ilegálnej skládke VASSAL na Lieskovskej ulici v Podunajských Biskupiciach,
 • – Rokovanie so starostkou P. Biskupíc a vyžiadanie dokumentácie k ilegálnej skládke VASSAL na Lieskovskej ulici v Podunajských Biskupiciach, rokovanie na hlavnom meste o zastavení navážania odpadu firmou OLO na čiernu  skládku.
 • –  Pripomienky k návrhu zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a  doplnení  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-294.
 • – Pripomienky a návrhy pre Odbor komunikácie na otázky do telefonického prieskum verejnej mienky, do ktorého budú zapojení obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja.
 • –  Účasť na okrúhlom stole za účasti prezidenta spoločnosti SITRA Mikko Kosonen, poslanec fínskeho parlamentu a člen parlamentného Výboru pre budúcnosť Ville Vähämäki, vedúca útvaru analýz vládnej politiky Úradu vlády Sirpa Kekkonen a ďalší zástupcovia. V rámci svojho programu budú p. Kosonen a p. Vähämäki prijatí aj predsedom vlády SR.  Zmyslom podujatia je predstavenie slovenskej strane fínsky národný systém predvídania budúcnosti, tzv. foresight, a načrtnúť možnosti uplatnenia podobného systému na Slovensku.
 • – Školenie k platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 známe pod GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • – Diskusia v Novej Cvernovke a výmena podkladov k Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území BSK a Bratislavy z hľadiska strategických materiálov BSK a hl. mesta https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fbratislava.blob.core.windows.net%2Fmedia%2FDefault%2FDokumenty%2FStr%25C3%25A1nky%2FChcem%2520vediet%2F064_Adaptacne%2520strategie.pdf&pdf=true  a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020:
  https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fbratislava.blob.core.windows.net%2Fmedia%2FDefault%2FDokumenty%2FStr%25C3%25A1nky%2FChcem%2520vediet%2Fakcny-plan-adaptacie-na-zmenu-klimy-hmsr-ba_uha.pdf&pdf=true 
 • – Verejná diskusia Cvernovka- Laboratórium Urbanizmu Bratislavy – koncepcia NP Podunajsko,  NP Bratislava, Urbanistické aspekty revitalizácie zelene BA, výzvy, riziká (Ing. arch. Žalman)
 • – Príprava materiálov k zasadaniu Komisie SAV pre životné prostredie, k problematike Vrakúnskej skládky a aktuálnym otázkam spolupráce s BSK a MZP SR  – rokovanie s Dr. Pavol Siman, Vice president Slovak Academy of Sciences, zástupcom Ministerstva životného prostredia, Univerzity Komenského, odbornej verejnosti a pracovníkov SAV
 • – 1. koordinačné stretnutie Poradnej skupinu akčného plánu dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji“ sme vytvorili databázu významných subjektov v oblasti EVVO v BSK. od
 • – Účasť na videokonferencií,  v budove Predsedníctva SAV k problematike skládky vo Vrakuni za účasti Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, podpredsedníčka BSK pre životné prostredie a pán Mgr. Martin Vlačiky, PhD., predseda Komisie ŽP, RR a ÚP Z BSK.
 • – Účasť a príhovor 9. ročník – Dni architektúry a dizajnu 2018-pod záštitou Ministra kultúry SR /MKSR/, Primátora mesta Bratislava a Starostu Starého mesta Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou architektov /SKA/, Spolkom architektov Slovenska /SAS/ a školami VŠVU, FA STU, diskusia k prezentácií – Tina SAABY, hlavná architektka mesta Kodaň.
 • – Návšteva obce Lozorno a verejného zhromaždenia občanov k podpore pri riešení výstavby v obci, ktorá by v dôsledku mohla viesť  k zväčšení obce o 2/3 obyvateľov, transparentnosti a nedodržovaní platného ÚP výstavby  plánované priamo v CHKO Malé Karpaty, v oblastiach ktoré sú súčastí NATURA 2000 a v Chránenom vtáčom území nebo na ich hranici.
 • – Účasť na odbornom seminára diskusií  Mestské ostrovy tepla: fenomén znižujúci kvalitu života (na príklade Bratislavy)  – „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“ predstavenie projektu a doterajších poznatkov v oblasti mestských ostrovov tepla vo vzťahu k zastavanému priestoru a významu pôdy a zelene v urbanizovanom prostredí, Klimatická zmena a jej dopady, „Analýza, hodnotenie a prognózovanie teploty v mestách z hľadiska výskytu UHI“, „Mestská (urbanizovaná) krajina: jej poznávanie – členenie v kontexte UHI“,
  „Význam a úloha pôdneho krytu (urbánne pôdy) pre zmiernenie klímy a udržateľný manažment miest“ Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.
 • – Riešenie podnetu obyvateľov k výstavbe pri jazere v Lozorne a spracovanie stanoviska  ŠOP k zámeru „Lake Relax Lozorno“ pre prípravu stanoviska BSK.
 • – Vypracovanie a zaslanie odvolania BSK proti rozhodnutiu č. OU-MA-OSZP-2018/003976/GAM/ v zisťovacom konaní zámeru „Lake Relax Lozorno – rekreačný a športový areál pri vodnej nádrži v Lozorne“
 • – Účasť na verejnej odbornej diskusií na tému Hľadanie vhodných riešení pre pôvodné koryto Dunaja, ochrana pred nevhodnou zástavbou Starého koryta Dunaja – v Sieni Dušana Jurkoviča na 1. poschodí budovy Spolku architektov Slovenska a prerokovanie príspevkov odbornej verejnosti: Ing. Marek Ing. Marek Čomaj, Výskumný ústav vodného hospodárstva.
  Vodohospodár, popredný slovenský odborník z oblasti hydrotechniky, člen Slovenského priehradného výboru
 • – výsledky aktuálneho projektu LIFE, Obnova a manažment dunajských lužných biotopov:
 • – úloha starého koryta Dunaja z pohľadu migrácie rýb.
 • – vodné ekosystémy a špecifiká Dunaja a dunajských ramien.
 • – k súčasnej situácii s prechodom športových a rekreačných plavidiel cez objekty VD Gabčíkovo
 • – zhodnotenie zámeru vybudovať na starom koryte Dunaja niekoľko nových vodných diel, z pohľadu vodohospodárskych funkcií a plavby.
 • Účasť na XXIX. sneme Únie miest Slovenska.8.06.2018 sa v Bratislave
 • súčinnosť vo veci prípravy prvej dobrovoľnej správy SR o pokroku v implementácii Agendy 2030, ktorá bude predstavená v júli 2018 na pôde Politického fóra OSN na vysokej úrovni v New Yorku (podklady pre anglický preklad)
 • Príprava na seminár pri príležitosti Dňa životného prostredia na tému „biodiverzita v mestách – ochrana dažďovníkov tmavých a netopierov“ a osadenie búdok na školy a budovy BSK.
 • Otvorenie semináru  pri príležitosti Dňa životného prostredia na tému „Biodiverzita v mestách – ochrana dážďovníkov tmavých a netopierov“,  12.06.2018 v budove BSK.
 • Diskusia na témy legislatíva, a to okrem zákona o ochrane prírody a krajiny aj stručné informácie o Usmernení MŽP SR a MDVRR SR k postupe štátnych orgánov OPaK a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov. Realizácie BSK pri realizovaní zatepľovania budov. https://www.flickr.com/photos/vucba/41360053340/in/album-72157698165437344/
 • Preverenie podnetu na podozrenie na neobjednanú aplikáciu postrekov BTI na komárov bez objednávky potvrdenej odborným garantom zo strany BSK, preverenie GPS trackera, vyžiadanie stanoviska rakúskych obcí pri Dunaji k postrekom v tomto čase, vyžiadanie nezávislého stanoviska odbornej verejnosti z ÚK.
 • Žiadosť o zastavenie vyplácania z dôvodu nepotvrdenia kalamitného stavu komárov v BSK – kontrola priniesla finančnú úsporu 200 000 eur z rozpočtu BSK na rok 2018.
 • -Účasť na reportáži Občana za dvermi k Vrakúnskej skládke, Apolke a histórií o Vodnom zdroji P.Biskupice
 • Účasť na workshope organizovaný v spolupráci ÚPPVII a OECD k téme indikátorov, monitorovania a foresightu v súvislosti so schválenými národnými prioritami implementácie Agendy 2030. Seminár  v priestoroch Štatistického úradu SR
 • Účasť na viacerých participatívnych rokovaniach na úrade vlády v Pracovnej skupine pre Agendu 2030 a Národný investičný plán, ktorá bola zriadená Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za oblasť životného prostredia a rozvoja miest a vidieka
 • – Dopracovanie, kontrola a predloženie Materiálu na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
 • Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja
 • Stretnutie Centrálna rozvojová os Petržalky so spracovateľom urbanistickej štúdie prof. Kováč, diskusia s odbornou verejnosťou. (Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky – zapojenie verejnosti do tvorby urbanistickej štúdie od 17:00 do 20:00. na Tyršovomábreží
 • Cyklo Kuchyňa
 • rokovanie k priebehu spracovávanie dokumentu „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov na území BSK“. Monitoring spracováva Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK. (Po prvý krát v rámci celého Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj tento rok uprednostnil reguláciu komárov tzv. biologickou formou – požitím prípravku s biologickou látkou BTi (Bacilus thuringiensis isralensis) pred chemickou reguláciou.)
 • Národný cyklokoordinátor BSK stretnutie k Vyhláseniu Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice
 • Riešenie zdevastovanej budovy bývalej škôlky na Znievskej ulici 4 v Petržalke – a uznesenia poslankyne Pätoprstej /v minulom zastupiteľstve sa schválila suma na zbúranie zhorenej budovy Znievska 4 v Petržalke a vytvorenie parku v území/,
 • Rokovanie so županom o návrhoch na majetkové vysporiadanie škôlky na Znievskej ulici 4 v Petržalke,  rekonštrukcií objektu a zelene
 • výsledný návrh rekonštrukcia budovy pre autistické centrum a zachovanie stávajúcej vegetácie, park a prípadné viacgeneračné cvičebné náradie v exteriéri.
 • Rokovanie s županom o pokračovaní projektu Family Park  v Petržalke.
 • Rokovanie pracovnej skupiny Lesy – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR-Bratislavské lesy.
 • Stretnutie s odborom ÚP a ŽP BSK. Téma Komáre a výruby na Sihoti.
 • Rokovanie s riaditeľka odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia o lepšej implementácii  programov na zlepšenie kvality ovzdušia
 • 1. Budovanie kapacít  – zriadenie  pracovnej pozície „air quality manažérov“ na  všetkých VÚC a v tých obciach, ktoré sú zaradené v oblasti riadenia kvality ovzdušia, air quality manažér bude spolupracovať  s OÚ  na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia  a navrhovať  opatrenia „šité na mieru“ pre konkrétne územie, riešiť a zabezpečovať  implementáciu týchto opatrení  a ich dozor, poskytovať poradenstvo  pre podporné projekty, verejnosť o stave kvality ovzdušia, šíriť osvetu  o ochrane ovzdušia, možnosť  zriadenia lokálnej  monitorovacej siete (zakúpenie monitorovacích prístrojov, financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre riešenie dopravy  a mobility  s cieľom minimalizovať  vplyv dopravy  na znečistenie ovzdušia
 • Stretnutie pracovnej skupiny Bratislavské Lesy na úrade BSK s LZ Smolenice.
 • Víkendové školenie – Verejná kontrola miestnej samosprávy Čierny Balog.
 • Stretnutie so zástupcami samospráv k zámeru integrovaného projektu LIFE na posilnenie riadenia kvality  ovzdušia, zasadačka 204, Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava.
 • Príprava s odd. marketingu k vystúpeniu TV- Pramene Vydrice.
 • Výjazd župana a poslancov do Čunova- prehliadka areálu Divoká voda a využitie Čunovského areálu Zemnik.
 • Návšteva primátora Malaciek, prehliadka lesoparku a zámockého parku, rokovanie o bezbariérových  chodníkoch a cyklotrasách v Malackách a fungovaní úradu, podpis memoranda o lesoch.
 • Rokovanie s architektom pre projekt Family Park v Petržalke.
 • Rokovanie s riaditeľom Lesy SR OZ Smolenice o ochrane starých stromov, projekt, podpora
 • Príprava s odd. marketingu k vystúpeniu TV- Klimatické zmeny.
 • Riešenie podnetu podnetu obyvateľov a starostky Sološnice k znečisťovaniu ovzdušia a riešení starých environmentálnych záťaží z výroby cementu v Rohožníku.
 • Návšteva Cementárne CRH Rohožník – prehliadka závodu cca 40 min,  následne rokovanie s vedením podniku t. j. p. Hannesom Püschelom, členom predstavenstva, a možnej spolupráce obyvateľmi Sološnice s novým vedením závodu na a riešení starých environmentálnych záťaží z výroby cementu v Rohožníku.
  https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72157695417418090/with/30768881888/
  Family Park- rokovanie s županom o pokračovaní zámeru na realizáciu športovo rekreačného areálu
  možnostiach financovanie a náplne športových zariadení a ich správe ( pôvodné podklady http://www.region-bsk.sk/sutazne-podklady.aspx ).
 • TVBA – diskusia k ochrane vody
 • Rokovanie o spoločnom postupe pre spracovanie podkladov „balíka“ opatrení proti dopadom klimatických zmien v extraviláne (Odbor stratégie BSK a odbor ÚP a ŽP – Lesy a voda)-
 • Účasť na pietnej spomienka na obete okupácie 21. augusta 1968 1https://www.flickr.com/photos/vucba/44174236551/in/album-72157697256706652/
 • Účasť na konferencie BID – Cestovanie po novom – Stretnutie starostov k posilneniu dopravy   https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72157670648031727
 • Pietny akt pri pamätníku SNP
  https://www.flickr.com/photos/vucba/30436480638/in/album-72157670618511517/
 • Stretnutie ohľadom podkladu – účasť starostov na postrekoch /právne odd. ÚPŽP/
 • Riešenie podnetu občana nezabezpečenie čistenia okrajov ciest v správe BSK pred úrazom cyklistov a to pravidelným čistením odpadu a pokosenej trávy pozdĺž komunikácií.
 • – Rokovanie s riaditeľom odboru dopravy a overenie čistenia medzi najmä medzi obcami Stupava, Zohor, Vysoká pri Morave, Suchohrad, Jakubov, Kostolište, Malacky ¬ ktoré ma na starosti stredisko RCB v Malackách a overenie výkonu kosenia na tomto úseku.
 • Čítanie mien Holokaustu DPOH.
 • Diskusia o životnom prostredí Volkswagen Slovakia – rokovanie zástupcov štátnej správa a samosprávy -prehliadka závodu.
 • Rokovanie so zástupcami odd. školstva a životného prostredia k podkladom na pasportizáciu zelene v areáloch škôl v správe BSK
 • Rokovanie s županom o podpore návrhu vyhlásenia prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ a zapracovanie Pripomienok odboru dopravy a stratégie k vyhláseniu prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“.
 • Spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 a pre prípravu Národného investičného plánu na roky 2018
 • 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 10. septembra 2018 v Konferenčnej miestnosti SAV.
 • Riešenie podnetu, vo veci čistenia ciest v okrese Malacky, na porade riaditeľa a s vedúcim odd. dopravy na BSK, vyžiadanie stanoviska od RCB.
 • TV Ružinov – propagácia vyhlásenia prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.
 • Účasť na konferencií:  “Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy ”Slovenska, Univerzitnou knižnicou. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ci2, Inštitút pasívneho domu a Karpatský rozvojový inštitút, zmena klímy v sídelnom prostredí s osobitným zameraním na sídliská,  zvyšovanie odolnosti na dopady zmeny klímy, znižovanie emisií CO 2 v sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov, adaptácia na zmenu klímy, hodnotenie zraniteľnosti, prírode blízke -podpora biodiverzity v sídelnom prostredí.
 • Riešenie podnetu obyvateľov obce Doľany, ktorý môže mať negatívny dopad na životné prostredie a podzemné zdroje vody, žiadosť pre odd. ž. p. o stanovisko k tomuto podnetu.
  –  Rokovanie s cyklokoordinátorom BSK k návrhu zriadenia prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ a zapracovanie Pripomienok športových klubov a občianskych združení k vyhláseniu prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice.“
 • Pripomienkovanie materiálov Zastupiteľstve BSK 21.9.2018: http://www.region-bsk.sk/clanok/rokovanie-zastupitelstva-21-septembra-2018-427094.aspx
 • Účasť na Zastupiteľstvách BSK .
  https://www.flickr.com/photos/vucba/43911917925/in/album-72157699993919721/.
 • Obhliadka budov rekonštruovaných škôl Pankúchova, Teplická z ohľadom na projekt ochrany hniezdísk https://www.flickr.com/photos/vucba/41977032260/in/album-72157669674437757/
 • Seminár pre školy Vtáčie búdky pre chránené Dažďovníky.
 • Účasť na otvorení Podchodu na Trnavskom mýte.
 • Rokovanie s riaditeľkou odboru Stratégie k návrhu vyhlásenia prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ a zapracovanie Pripomienok odboru k vyhláseniu prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice.“
 • Rokovanie za okrúhlim stolom na Ministerstve životného prostredia odboru ochrany ovzdušia a zapojenia sa do prípravy a budúcej realizácie integrovaného projektu LIFE Ministerstva životného prostredia odboru ochrany ovzdušia, zameraného na posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia na Slovensku.
 • Pripomienky BSK k rámcovému zámeru projektu MŽP a návrh na vytvorenie pozície manažéra kvality ovzdušia a posilnenie reportovania a monitorovania kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni.
 • Účasť a príhovor k slávnostnému programu pri príležitosti  50. výročia  založenia  zariadenia  komunitnej rehabilitácie Gaudeamus, Mokrohájska za účasti J.E. Inga Magistrát – veľvyslankyňa  Nórska, J.E. Adam H. Sterling – veľvyslanec USA, riaditeľa Dopravného podniku Bratislava, a. s. poslancovi, starostovi a  pozvaných hostí.
 • Odvolanie proti rozhodnutiu v zisťovacom konaní Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD vychádzajúc z dokumentu – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O STAVE ZNEČISTENIA PODZEMNÝCH VÔD Z ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE BRATISLAVA – VRAKUŇA – VRAKUNSKÁ CESTA, SKLÁDKA CHZJD A OKOLITÉHO ÚZEMIA: http://www.region-bsk.sk/regionalny-rozvoj-a-eu-fondy-informacne-materialy.aspx  /dokument: https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/05/skladka_chzjd_vrakuna-zaverecna_sprava_vyskumu_ugt_sav_a_prif_uk.pdf
 • Odvolania BSK proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP-2018/034971/DUM/ EIA v zisťovacom konaní zámeru „Sanácia environmentálnej záťaže – výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy – Bratislava – Vrakuňa – skládka CHJZD.
 • Slávnostné odovzdávanie cien víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo v Zrkadlovej sále     Primaciálneho paláca v Bratislave.
 • Účasť na Konferencií Bratislavská integrovaná doprava – Cestovanie po novom https://www.flickr.com/photos/vucba/44272868162/in/album-72157670648031727/
 • Riešenie podnetu na používanie roudapu v Bratislave, rokovanie s riaditeľom RCB a potvrdenie, že roudap správa ciest v BSK nepoužíva a nahradila ho mechanickým čistením od buriny.
 • Pripomienky k TS s ekologickým formám boja proti burine na cestách a správe, že Regionálne cesty Bratislava a. s., už roky bojuje s plevelom v okolí ciest ekologickou formou bez chemikálií a roundapu a snahe zaviesť tento ekologický prístup aj na úrovni iných obcí a miest.
 • Pracovné stretnutie k Výzve na poskytnutie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2019. Cieľom stretnutia bude prerokovanie návrhu znenia vyššie uvedenej výzvy, ktorú pripravil OSÚRaRP
 • Podporný list poslancom Národnej rady  k predkladanému zákonu za zrušenie zle nastavených dotácií na spaľovanie dreva, ktoré navrhuje skupina poslancov NR SR predkladaným zákonom (tlač. 1032), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. (Predložený návrh rieši súčasný nevyhovujúci stav, kedy v spaľovniach končí prevažne kvalitné drevo, v dôsledku čoho dochádza k ničeniu slovenských lesov, alejí, devastovaniu brehov. Masívna ťažba zasiahla už aj rekreačné oblasti prírodné rezervácie a rekreačné lesy osobitého určenia hlavného mesta Slovenska.
 • Stretnutie s poslancami k rokovaniu o vypracovaní dokumentu Stratégia adaptácie Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a fragmentácie krajiny
 • Rokovanie z poslancami o návrh obsahu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy „Životné prostredie“(oblasti podpory, opatrenia, oprávnené aktivity)
 • Prerokovanie možností na vytvorenie samostatnej BRDS „Životné prostredie“ a zahrnutie do schémy – Opatrenia zamerané na „Skvalitňovanie verejnej zelene“ a „Adaptačné opatrenia na zmenu klímy“  v extraviláne, tzn. vo voľnej krajine mimo zastavaného územia obce (napr. výsadba vetrolamov, remízok, brehových porastov, zadržiavanie vody v povodiach, ochrana a zvyšovanie výdatnosti vodných zdrojov  a pod.) a opatrenia zamerané  na  „Skvalitňovanie verejnej zelene“ a „Adaptačné opatrenia na zmenu klímy“  v intraviláne, tzn. v zastavanom území obce (napr. zelené strechy, vertikálne ozeleňovanie, dažďové záhrady, vsakovanie dažďových vôd, a pod.
  Stretnutie pracovnej skupiny pre lodnú dopravu / predseda, podpredsedovia, oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus –Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň https://www.aurex.sk/sk/pristaviska-dunajbus , informovanie o príprave projektu a možnostiach financovania v rámci integrovanej dopravy zo zdrojov EÚ https://www.flickr.com/photos/vucba/43521855660/in/album-72157702445891455/
 • Stretnutie k dotačnej schéme BSK – Rokovanie o návrhu obsahu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy „Životné prostredie a rozvoj vidieka“(oblasti podpory, opatrenia, oprávnené aktivity)
 • Účasť  na celoslovenskej konferencii URDŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY, organizovaná v spolupráci BSK a Ministerstvom ŽPSR a Ministerstva dopravy a výstavby SR. http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/udrzatelne-mesta-v-kontexte-zmeny-klimy-konferencia.
  https://www.teraz.sk/najnovsie/nazivo-brifing-po-konferencii-udrzat/354781-clanok.html.
 • Verejné odborné prerokovanie a pripomienkovanie štúdií uskutočniteľnosti projektu Transdanube.Pearls,
  Štúdia realizovateľnosti – Budovanie cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK
  Štúdia realizovateľnosti – Výpožičné systémy pre bicykle
  Štúdia realizovateľnosti – Parkovacie systémy pre bicykle
  (Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja,
  v priestoroch Novej Cvernovky)