Kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami

PODPORA MLÁDEŽE

Kritériá hodnotenia žiadostíMaximálny počet bodovČiastkové kritériá hodnoteniaBodový rozsah
Súlad projektu s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK

 

 

5 BODOVJasne a primerane stanovený zámer projektu, plánovaných činností a výstupov, ktoré sú v súlade s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže a ktoré prispievajú k ich naplneniu0-5
Prínos projektu pre rozvoj mládeže na regionálnej úrovni

 

 

20 BODOVVhodne zvolené činnosti a výstupy projektu na dosiahnutie stanovených cieľov0-5
Vhodne stanovená cieľová skupina s potenciálom rozvoja, zlepšenia situácie v oblasti, na ktorú je projekt zameraný; popis, ako bude stanovená cieľová skupina oslovená a dosiahnutý plánovaný počet účastníkov0-3
Plánovaný počet zapojených účastníkov v kategórii deti a mládež:
do 50 osôb:                1 bod
od 51 do 200 osôb:  2 body
nad 201 osôb:           3 body
0-3
Zapojenie zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže0-1
Vhodne stanovený záber a rozsah plánovaných činností a výstupov vzhľadom na zvolenú cieľovú skupinu0-4
Prínos plánovaných aktivít a činností pre zvolenú cieľovú skupinu0-4
Finančná stránka projektu

 

 

8 BODOVPrimeranosť, oprávnenosť a efektívnosť žiadaných finančných prostriedkov vzhľadom k plánovaným činnostiam, cieľovej skupine, počtu zapojených účastníkov0-8
Udržateľnosť projektu, plánovaných činností a výstupov

 

 

7 BODOVTradícia podujatia, jeho obľúbenosť a potenciál do budúcnosti, predpoklad rozvoja pri nových aktivitách0-4
Plán zapojenia ďalších subjektov do činností žiadateľa a získanie ďalších zdrojov na predmetné činnosti ako dotácie BSK; spolupráca so školami0-3
Schopnosť realizovať projekt

 

 

10 BODOVOdborná, technická, materiálna a personálna spôsobilosť žiadateľa realizovať plánovaný projekt a aktivity0-5
Doterajšie výsledky žiadateľa v realizovaní podobných aktivít, ich úspešnosť a udržateľnosť0-5
SPOLU50 BODOV  

PODPORA ŠPORTU

 1. Podpora zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov
Kritériá hodnotenia žiadostíMaximálny počet bodovČiastkové kritériá hodnoteniaBodový rozsah
Súlad projektu s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK5 BODOVJasne a primerane stanovený zámer a ciele projektu, plánovaných činností a výstupov, ktoré sú v súlade s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže a ktoré prispieva k ich naplneniu0-5
Prínos projektu pre rozvoj športu a mládeže na regionálnej úrovni20 BODOVVhodne zvolené činnosti a výstupy projektu na dosiahnutie stanovených cieľov0-4
Vhodne stanovená cieľová skupina s potenciálom rozvoja; prioritou sú deti a mládež do 23 rokov, vrátane zdravotne postihnutých športovcov0-5
Vhodne stanovený záber a rozsah plánovaných činností a výstupov vzhľadom na zvolenú cieľovú skupinu0-5
Prínos plánovaných aktivít a činností pre rozvoj športu v regióne, rozvoj detí a mládeže a zdravého životného štýlu0-2
Plánovaný počet zapojených účastníkov do projektu vzhľadom na typ a obľúbenosť športového odvetvia.0-4
Finančná stránka projektu

 

 

8 BODOVPrimeranosť, oprávnenosť a efektívnosť žiadaných finančných prostriedkov vzhľadom k plánovaným činnostiam, cieľovej skupine, počtu zapojených účastníkov a náročnosti športového odvetvia0-5
Spolufinancovanie zo strany žiadateľa a z iných zdrojov:

 

i. viac ako 30 %:   3 body

ii. 26%-30%:         2 body

iii. 25 %:                1 bod

0-3
Udržateľnosť projektu, plánovaných činností a výstupov

 

 

7 BODOVPlán rozvoja projektových aktivít do budúcnosti0-3
Plán zapojenia ďalších subjektov do činností žiadateľa a získanie ďalších zdrojov na predmetné činnosti ako dotácie BSK0-2
Spolupráca so školami0-2
Schopnosť realizovať projekt

 

 

10 BODOVOdborná, technická, materiálna a personálna spôsobilosť žiadateľa realizovať plánovaný projekt a aktivity0-5
Doterajšie výsledky žiadateľa v realizovaní plánovaných činností a ich úspešnosť0-5
SPOLU50      BODOV  
 1. Podpora organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť v Bratislavskom samosprávnom kraji – podpora je zameraná na organizáciu a zabezpečenie akcií a podujatí
Kritériá hodnotenia žiadostíMaximálny počet bodovČiastkové kritériá hodnoteniaBodový rozsah
Súlad projektu s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK5 BODOVJasne a primerane stanovený zámer projektu, plánovaných činností a výstupov, ktoré sú v súlade s cieľmi Koncepcie rozvoja športu a mládeže a ktoré prispievajú k ich naplneniu0-5
Prínos projektu pre rozvoj športu na regionálnej úrovni20 BODOVVhodne zvolené činnosti a výstupy projektu na dosiahnutie stanovených cieľov0-5
Vhodne stanovená cieľová skupina s potenciálom rozvoja; prioritou sú deti a mládež do 23 rokov:

 

i. deti a mládež do 23 rokov:  5 bodov

ii. deti, mládež a dospelí:         3 body

iii. dospelí:                                  1 bod

0-5
Významnosť akcie, podujatia pre región0-3
Prínos plánovaného podujatia pre rozvoj a zvýšenie atraktivity športu v regióne, rozvoj detí a mládeže a ich zdravého životného štýlu0-3
Plánovaný počet zapojených účastníkov do podujatia vzhľadom na typ a obľúbenosť športového odvetvia.

 

Individuálne športy:

i. počet účastníkov nad 50 osôb: 4 body

ii. počet účastníkov medzi 40 až  50 osôb: 3 body

iii. počet účastníkov medzi 20 až 39 osôb: 2body

iv. počet účastníkov menej ako 20: 1 bod

Kolektívne športy:

i. počet zúčastnených družstiev viac ako 15: 4 body

ii. počet zúčastnených družstiev medzi 10 až 15: 3 body

ii. počet zúčastnených družstiev medzi 6 až 9: 2 body

iii. počet zúčastnených družstiev menej ako 5: 1 bod

0-4
Finančná stránka projektu8 BODOVPrimeranosť, oprávnenosť a efektívnosť žiadaných finančných prostriedkov vzhľadom k plánovanému podujatiu, cieľovej skupine, počtu zapojených účastníkov a náročnosti športového odvetvia0-5
Spolufinancovanie zo strany žiadateľa a iných zdrojov:

 

i. M sveta, M Európy, podujatie mimoriadneho významu s dobou trvania viac ako 3 dni (max. žiadaná suma 8 000 €): min.75% – 3 body

ii. Významné krajské, národné podujatia (max. žiadaná suma 4 000 €): min. 50% – 3 body

iii. iné podujatia (max. žiadaná suma 4 000):

viac ako 30 %:                             3 body

26 % – 30 %:                                 2 body

25%:                                              1 bod

0-3
Udržateľnosť projektu, plánovaných činností a výstupov7 BODOVTradícia podujatia, jeho obľúbenosť a potenciál do budúcnosti, predpoklad rozvoja0-2
Plán zapojenia ďalších subjektov do činností žiadateľa a získanie ďalších zdrojov na predmetné činnosti ako dotácie BSK0-2
Počet zapojených účastníkov v poslednom konanom ročníku:

 

Individuálne športy:

i. počet účastníkov nad 50 osôb: 3 body

ii. počet účastníkov do  50 osôb: 2 body

iii. organizácia úvodného ročníka podujatia : 1 bod

Kolektívne športy:

i. počet zúčastnených družstiev viac ako 15: 3 body

ii. počet zúčastnených družstiev menej ako 15: 2 body

ii. . organizácia úvodného ročníka podujatia: 1 bod

0-3
Schopnosť realizovať projekt

 

 

10 BODOVOdborná, technická, materiálna a personálna spôsobilosť žiadateľa realizovať podujatie a s ním súvisiace aktivity0-5
Doterajšie výsledky žiadateľa v realizovaní plánovaných činností a ich úspešnosť0-5
SPOLU50 BODOV  

PODPORA KULTÚRY

KRITÉRIUMZLOŽKY KRITÉRIÍBODOVÉ HODNOTENIEMAX. POČET BODOV
1.   Obsahový súlad s cieľmi výzvy·         Jedinečnosť navrhovaného konceptu

 

·         Umelecký prínos

·         Vklad do kontextu súčasných trendov a tendencií v kultúre a umení

Intervalové hodnotenie za každé kritérium:

 

5 bodov

5 bodov

5 bodov

max. 15 bodov
2.   Význam projektu·         Význam pre rozvoj spoločnosti

 

·         Regionálny význam

·         Sektorový význam a práca s cieľovou skupinou

Intervalové hodnotenie za každé kritérium:

 

5 bodov

5 bodov

5 bodov

max. 15 bodov
3.   Kvalita projektovej dokumentácie·         Zrozumiteľnosť

 

·         Jasne formulované merateľné ciele projektu

·         Spôsob dosiahnutia stanovených cieľov

·         Udržateľnosť projektu

 max. 10 bodov
4.   Rozpočet projektu·         Primeranosť,

 

·         Hospodárnosť

·         Reálnosť rozpočtu

·         Viaczdrojové financovanie

 max. 10 bodov
5.   Schopnosť realizácie projektu·         Odborné predpoklady žiadateľov

 

·         Zrozumiteľný realizačný plán

·         Vykonateľný realizačný plán

·         Spolupráca s ďalšími partnermi

·         Doterajšie výsledky žiadateľa

Kumulatívne načítavanie bodov, za každé splnené kritérium 2 body.max. 10 bodov

Kvalita a jedinečnosť projektu v kontexte doručených projektov v danej oblasti podpory sa bude posudzovať v rámci jednotlivých obsahovo príslušných podoblastí podpory, do ktorých sa žiadateľ prihlásil.

PODPORA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA

 1. Pre oblasť podpory Životné prostredie a verejná infraštruktúra sú stanovené nasledujúce kritériá:
 1. dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 10 bodov), 1 bod: projekt má dopad na určitú časť obyvateľstva obce (časť obce, ulica a pod.); 5 bodov: projekt má dopad na obyvateľov väčšiny obce; 10 bodov: projekt má dopad na obyvateľov viacerých obcí, prípadne mikroregiónov
 2. počet realizovaných aktivít zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (3 – 10 bodov): 3 body – 2 aktivity; 7 bodov – 3 aktivity; 10 bodov – 4 a viac aktivít
 3. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu (0 – 15 bodov)
 4. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 – 5 bodov): 1 bod – 25 % spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac ako 50 % spolufinancovanie
 5. prínos projektu pre zvýšenie miery adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v rámci územia Bratislavského kraja, ktoré sú v súlade s vybranými strategickými dokumentami BSK (0 –10 bodov)
 6. Pre oblasť podpory Turizmus sú stanovené nasledujúce kritériá:
 1. súlad projektu s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 -2027 (0 – 5 bodov)
 2. prínos projektu k rozvoju jednej alebo viacerých tematických ciest – Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda, Cesta šľachtických rodov, Vinohradnícka cesta Malých Karpát, alebo rozvoju oblastí Geoparku Malé Karpaty, vodných tokov (rieky Dunaj, Malý Dunaj, Morava) a plôch (0 – 10 bodov)
 3. spojitosť projektu s okolitými turistickými atrakciami a bodmi záujmu, prínos k zvýšeniu ich kvality a atraktívnosti (0 – 10 bodov)
 4. počet realizovaných aktivít zameraných na rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a infraštruktúry vodného turizmu (3 – 10 bodov): 3 body – 1 aktivita; 7 bodov – 2 aktivity; 10 bodov – 3 a viac aktivít
 5. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu (0 – 10 bodov)
 6. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 – 5 bodov): 1 bod – 25 % spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac ako 50 % spolufinancovanie
 7. Pre oblasť podpory Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta sú stanovené nasledujúce kritériá:
 1. počet realizovaných opatrení a aktivít zameraných na spoznávanie alebo prezentáciu prvkov alebo zložiek životného prostredia, ochrany prírody, biodiverzity alebo prírodného dedičstva na území BSK (0 – 10 bodov): 0 bodov – žiadne opatrenia; 3 body – 1 – 3 opatrenia; 7 bodov – 4 – 5 opatrení; 10 bodov –  6 a viac opatrení
 2. synergie s inými aktivitami v oblasti poskytovania environmentálnej výchovy (0-10 bodov)
 3. finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu (0 – 15 bodov)
 4. miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 – 5 bodov): 1 bod – 25 % spolufinancovanie; 3 body – viac ako 25 % až 50 % spolufinancovanie; 5 bodov – viac ako 50 % spolufinancovanie
 5. prínos projektu pre zvýšenie atraktívnosti, jedinečnosti, inovatívnosti poskytovania environmentálnej výchovy, prípadne súlad s vybranými strategickými dokumentami BSK (0 – 10 bodov)