Maturitné a iné skúšky môžu naďalej prebiehať

907
EBE 32 Praha - Na snímke deviataci v rúškach poèúvajú pokyny uèite¾a v triede na základnej škole v Prahe 11. mája 2020. Èeská republika od pondelka pokraèuje ïalšou a doposia¾ najväèšou vlnou uvo¾òovania mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Od pondelka sa zvyšuje kapacita študijných skupín na školách, a to na 15 osôb. Cie¾om tohto opatrenia je vyjs v ústrety študentom v príprave na prijímacie skúšky, maturitu èi zvládnutie vysokoškolských skúšok. FOTO TASR/AP 9th grade students listen to instructions at an elementary school in Prague, Czech Republic, Monday, May 11, 2020. At elementary schools, those students who are preparing for an entrance exam at high schools can return to schools in voluntary classes no bigger than 15 as the Czech Republic is taking a step to normalcy amid the coronavirus pandemic by easing more restrictions adopted by the government to contain it. (AP Photo/Petr David Josek)

Vzhľadom na zmeny v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR potvrdzujeme, že naďalej môžu prebiehať na školách maturitné skúšky a všetky povolené skúšky v súlade s rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga.

V zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sú povolené podujatia s maximálnou účasťou do 100 osôb.

Zdroj: minedu