Bod č. 15 Návrh na určenie odmeny hl. kontrolórovi a podpredsedom BSK II. polrok 2015

485
Stiahnuť
Prezrieť