Bod č. 15 Príloha č. 1 Návrh na určenie odmeny hl. kontrolórovi a podpredsedom BSK II. polrok 2015

544
Stiahnuť
Prezrieť