Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28 2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu

158
Stiahnuť
Prezrieť