Mení sa termín aj spôsob zápisu do materských škôl v Starom Meste počas koronakrízy

1207

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosti sa podávajú buď elektronicky na adresu materskej školy v termíne od 30. apríla 2020 do 13. mája 2020. Poštou, pričom bude dôležitý dátum pečiatky na obálke (najneskôr 13. mája 2020) alebo osobne, vyplnenú žiadosť vloží zákonný zástupca dieťaťa do schránky v materskej škole za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4. mája až 13. mája 2020.

Žiadosť je dostupná na stiahnutie na webovom sídle www.staremesto.sk v sekcii Tlačivá – Školstvo.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30. júna 2020.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá zákonným zástupcom detí každá materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Zdroj: Staré Mesto