Mesto Bratislava bude môcť poskytovať krízové ubytovanie

776

Mesto Bratislava bude môcť poskytovať krízové ubytovanie. Umožní mu to štatút hlavného mesta o krízovom ubytovaní, ktorý vo štvrtok schválili bratislavskí mestskí poslanci. Snahou samosprávy je zabezpečiť ubytovanie, a teda podporu, zázemie i bezpečný priestor na riešenie vzniknutej krízovej situácie, a to na dobu určenú. Nemá teda slúžiť ako permanentné riešenie bytovej núdze. Byty na to budú špeciálne vyčlenené z mestského bytového fondu.

„Cieľom krízového ubytovania je predovšetkým to, aby osoby, ktoré náhle prídu o bývanie a nemajú priestor na riešenie akútnej krízovej situácie, neupadli do otvoreného bezdomovectva,“ konštatuje dôvodová správa. Požiadať o krízové ubytovanie bude môcť každá plnoletá osoba zdržiavajúca sa na území hlavného mesta, avšak poskytnutie takéhoto ubytovania bude viazané na určité podmienky. Poskytnuté môže byť tým, ktorí prídu o bývanie a hrozí im napríklad upadnutie do otvoreného bezdomovectva v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy (povodeň, požiar) či bezodkladného vysťahovania. Medzi dôvody jeho poskytnutia patrí aj domáce násilie, úmrtie partnera či rozpad manželstva, keď jeden z rodičov príde o strechu nad hlavou alebo hrozí odobratie detí. Potrebu takejto rýchlej pomoci ukazuje podľa mesta aj súčasná kríza spojená s vojnou na Ukrajine.

Vytvorenie inštitútu krízového ubytovania je jedným z cieľom Koncepcie mestskej bytovej politiky 2022 – 2030. Dostatočné kapacity takéhoto bývania vníma mesto ako dôležitú súčasť systémového prístupu k zhoršujúcej sa dostupnosti bývania v mestách. Práve časová dostupnosť býva totiž často značnou prekážkou získať vyhovujúce bývanie počas akútnej krízovej situácie. Neoddeliteľnou súčasťou krízového ubytovanie je tiež sociálna podpora.  

Žiadosť o pridelenie krízového ubytovania bude dostupná na webe, podávaná bude on-line alebo osobne na podateľni. Zmluva o ubytovaní sa bude podpisovať maximálne na tri mesiace s predĺžením o maximálne ďalšie tri mesiace. Poplatok za krízové ubytovanie vrátane energií sa stanovuje na dve eurá za štvorcový meter podlahovej plochy za mesiac. Za každú ďalšiu dospelú osobu by to malo byť 0,30 eura za štvorcový meter za mesiac a za každú ďalšiu nezaopatrenú osobu 0,15 eura za štvorcový meter za mesiac. V určitých prípadoch je možné vypracovanie splátkového kalendára.

Krízové byty budú vyčlenené z mestského bytového fondu rozhodnutím primátora vždy na dva roky. Ich adresy budú z dôvodu ochrany domácností utajené. Vždy pred uplynutím doby sa bude vyhodnocovať, či sú tieto bytové jednotky z hľadiska lokality, utajenia alebo prístupnosti vhodné a či ich počet netreba zvýšiť. Inštitút krízového bývania má zároveň dať priestor na koordináciu aktivít a zlepšovanie poskytovaných služieb v spolupráci s mestskými časťami, ktoré majú poskytovanie ubytovania ľuďom v kríze tiež vo svojej pôsobnosti.

Zdroj: TASR