Mesto Senec na Sokolskej a na Námestí 1. mája dokončilo projekty zamerané na životné prostredie

437

Koncom roka 2023 boli úspešne ukončené investičné projekty zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev – Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci a Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec.

Na oba projekty získalo mesto Senec finančné prostriedky v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, prioritná os 7 – REACT – EU Integrovaného regionálneho operačného programu. Svojím charakterom sú zamerané na zlepšenie environmentálnych aspektov ako hospodárenie s dažďovou vodou a lokálna mikroklíma.

Celková zrevitalizovaná plocha je takmer 7 589 m2. Na Sokolskej ulici je vybudovaný systém na zadržanie zrážkovej vody v objeme 214 m3.

Projekt na Sokolskej ulici je zameraný najmä na zadržanie vody z prívalových dažďov tak, aby nezaťažovala komunikáciu, dažďovú kanalizáciu a okolité ulice – Tajovského, Pribinova, Vajanského. Voda sa zachytáva do závlahových rýh a nádrží. Rekonštrukcia existujúcej siete chodníkov – výmena nepriepustných povrchov za priepustné čiastkovo bude prispievať k lepšej infiltrácii vody v území a znižovať povrchový odtok.

Vodozádržné opatrenia tvoria dôležitú súčasť aj revitalizácie centrálnej zóny mesta na Námestí 1. Mája pozdĺž hlavnej cesty. Dažďová voda z fasád bytových domov a chodníkov je zmenou sklonu terénu zvedená priamo do zelene. Toto opatrenie prispeje k zníženiu povrchového odtoku, ktorý zaťažuje cestu I. triedy v centre mesta a odľahčí dažďovú kanalizáciu. Chodníky, ktoré križujú zelený pás smerom k ceste, sú riešené priepustným povrchom a svojím podielom tiež prispievajú k zadržiavaniu a lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou.

Obe priestranstvá skrášľuje nová zeleň – stromy, kry a trvalkové záhony. Deťom a rodičom spestria voľný čas nové prvky detských ihrísk, mobiliár a edukačné prvky. S nástupom priaznivého jarného počasia sa postupne doupravuje terén verejného priestranstva na Sokolskej ulici.

V súčasnosti je však potrebné, aby mesto Senec k novej zeleni a najmä zasiatemu trávniku pristupovalo ohľaduplne, s trpezlivosťou a dalo im šancu vyrásť. Odmenou pre mesto budú miesta príjemné pre oddych počas celého roka.