Mesto Senec zrealizovalo Koncepciu rozvoja športu a športovej infraštruktúry 2021-2025

555

Mesto v roku 2021 zrealizoval projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry 2021-2025 v meste Senec.

Jej hlavným cieľom bolo zmapovať a zanalyzovať súčasnú situáciu v oblasti športu, poukázať na aktuálny stav úrovne športu pre všetkých, športu na školách, v športových kluboch a zmapovať reálny stav športovej infraštruktúry v meste Senec. Ide o koncepčný, otvorený dokument, ktorý je možné podľa potrieb aktualizovať. Podnety pre aktualizáciu môžu vyplývať z monitorovacích správ a z dotazníkov, z požiadaviek subjektov zapojených do realizácie, športových organizácií, klubov, Komisie športu pri MsZ v Senci.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Mesto: Senec

Celkové výdavky projektu: 2000 €