Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká v meste Senec

779

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká v meste Senec.

Komplexná rekonštrukcia sa týkala okrem nadstavby, prestavby a modernizácie aj realizácie opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy a revitalizácie školského dvora.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Okres: Senec

Mesto: Senec

Celkové výdavky projektu: 1 520 499 €

Nové hracie prvky v materskej škole Kysucká