Nastavenie zastupovania na portáli slovensko.sk

1. Štatutár sa prihlási do el. schránky slovensko.sk, klikne na slovo profil pod slovom Schránka

2. V strednej časti klikne na Zobrazenie zastupovania

3. Možnosť udeliť oprávnenie elektronicky je na spodnej časti stránky

4. Otvorí sa formulár:

5. Oprávnenie je možné udeliť ľubovoľnému počtu zamestnancov (zástupca, asistentka, referent,… ) Musí mať však samozrejme aktivovaný čip na občianskom preukaze.

6. Nestačí udeliť len úplné oprávnenie, treba upresniť aj rozsah oprávnenia = prideliť jednotlivé role (schvaľovanie na UPS, pečatenie, všetky oprávnenia,…).

7. Následne skontrolovať a odoslať. Oprávnenia by mali byť aktivované do jednej hodiny.

Kontakty

Technická podpora

Mgr. Janette Filipová
janette.filipova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 440

Mgr. Katarína Krasňanská 
katarina.krasnanska@region-bsk.sk
+421 2 48 264 233

Ing. Peter Pohanka
peter.pohanka@region-bsk.sk
+421 2 48 264 147

Ing. Jana Sandtnerová
jana.sandtnerova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4400

Kultúra

Utorok, streda a piatok:
9:00 – 11:00

Mgr. Andrea Čavojská
andrea.cavojska@region-bsk.sk
+421 2 48 264 182

Mgr. Katarína Formánková
katarina.formankova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 174

Mgr. Renáta Staneková
renata.stanekova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 142

Podpora ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka

Mgr. Veronika Ormandíková
veronika.ormandikova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 259

Šport a mládež

Ing.  Jana Dúbravková
jana.dubravkova@region-bsk.sk
+421 2 48  264 169

Ing. Alena Čermáková
alena.cermakova@region-bsk.sk
+421 2 48  264 602 

Mgr. Andrea Vojtková
andrea.vojtkova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 124

Konzultovať je možné aj osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné dni a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.