Nastavenie zastupovania na portáli slovensko.sk

1. Štatutár sa prihlási do el. schránky slovensko.sk, klikne na slovo profil pod slovom Schránka

2. V strednej časti klikne na Zobrazenie zastupovania

3. Možnosť udeliť oprávnenie elektronicky je na spodnej časti stránky

4. Otvorí sa formulár:

5. Oprávnenie je možné udeliť ľubovoľnému počtu zamestnancov (zástupca, asistentka, referent,… ) Musí mať však samozrejme aktivovaný čip na občianskom preukaze.

6. Nestačí udeliť len úplné oprávnenie, treba upresniť aj rozsah oprávnenia = prideliť jednotlivé role (schvaľovanie na UPVS, pečatenie, všetky oprávnenia,…).

7. Následne skontrolovať a odoslať. Oprávnenia by mali byť aktivované do jednej hodiny.

Kontakty

Administratívna podpora

Konzultačné hodiny:
Pondelok – streda 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 13:00

Mgr. Janette Filipová
janette.filipova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 440

Mgr. Katarína Krasňanská
katarina.krasnanska@region-bsk.sk
+421 2 48 264 233

Ing. Jana Sandtnerová
jana.sandtnerova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4400

IT podpora

Konzultačné hodiny:
Pondelok – štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 12:00

Martin Hrivnák
martin.hrivnak@region-bsk.sk
+421 2 4826 4667

Odborná (obsahová) podpora

Konzultačné hodiny:
Pondelok – štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 12:00

Neprofesionálne umenie a Umenie
Pamäťové aktivity a podpora fondových a pamäťových inštitúcií

Mgr. art. Andrej Púry
andrej.pury@region-bsk.sk
+421 2 4826 4705

Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva

Mgr. Ján Mitáč
jan.mitac@region-bsk.sk
+421 2 4826 4176

Životné prostredie a rozvoj vidieka

Martina Gruyová, MA
martina.guryova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4396

Šport

Mgr. Patrik Szabo
patrik.szabo@region-bsk.sk
+421 2 48 264 602

Ing. Jana Dúbravková
jana.dubravkova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 169

Mládež

Mgr. Katarína Formánková
katarina.formankova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 174

Ing. Jana Dúbravková
jana.dubravkova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 169