Nové Mesto hľadá nového miestneho kontrolóra

511

Bratislavské Nové Mesto hľadá nového miestneho kontrolóra, keďže súčasnému kontrolórovi Martinovi Böhmovi sa v polovici júna končí jeho šesťročné funkčné obdobie. Prihlášky je možné posielať do 25. mája, nový kontrolór sa bude voliť 8. júna. Samotnej voľbe bude predchádzať on-line verejné vypočúvanie kandidátov. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať do podateľne miestneho úradu alebo poslať poštou. Jej súčasťou sú životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, fotokópia dokladu o vzdelaní, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. Potrebné náležitosti písomnej prihlášky zverejnil miestny úrad na webovej stránke.

„Na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva,“ upozorňuje mestská časť.

Hlavný kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom. Svojou kontrolnou činnosťou prispieva k transparentnosti v rozhodovaní. Do jeho pôsobnosti patrí aj kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola vybavovania sťažností a petícií a tiež napríklad kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu či člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec.

Funkčné obdobie nového miestneho kontrolóra sa začne 17. júna.

Zdroj: TASR