Nové Mesto začalo obstarávať nový Územný plán zóny Horný Kramer

2093

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto začala obstarávanie novej územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Horný Kramer 2020“. Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby môžu v termíne od 15. júla so 14. septembra 2020 zasielať svoje námety, podklady, požiadavky a podnety písomnou formou do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava.

Územný plán zóny Horný Kramer bol spracovaný v roku 1997 a posledná aktualizácia územného plánu bola vykonaná pred 12 rokmi. Zámerom je získanie nového záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý rozpracuje podrobne platný územný plán mesta pre územie zóny Horný Kramer v katastrálnom území Vinohrady.

Hranice riešeného územia sú severovýchodná a severozápadná hranica Bratislavského lesoparku,  juhovýchodná hranica je tvorená komunikáciami Stará Klenová po Vlársku, Vlárska po Magurskú, Na Revíne po Ambrovu, Ambrova ,Východnou hranicou prechádza rozhranie UO34 s UO37 – Cesta na Kamzík a severná hranica vedie ulicami Jeséniova a Bárdošova popri filmových ateliéroch. Celková výmera riešeného územia je 42 ha.

Zdroj: Nové Mesto