Obchodná akadémia na Dudovej Vás pozýva na Deň otvorených dverí

1609

Aj tento rok otvára Obchodná akadémia na Dudovej ulici 4 v Bratislave svoje dvere všetkým záujemcov o štúdium. V priestoroch školy dňa 1. decembra 2022. Tí, ktorým tento termín nevyhovuje budú mať možnosť prísť sa na školu pozrieť ajv budúcom roku a to 7. februára 2023.

Škola má dlhoročnú tradíciu a množstvo úspešných absolventov. Ponúka kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ, moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi, dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy, zelené a príjemné prostredie v okolí školy, spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami, možnosť získať certifikáty z ovládania znalostí účtovných programov či práce s PC (európsky vodičák na počítače).

Bilingválne štúdium umožňuje 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium slovensko – anglické. Štúdium v tomto odbore je zamerané na rozšírenú výuku anglického jazyka – gramatika, jazykové zručnosti a slovná zásoba, konverzácia, anglická literatúra, Business English a od 2. ročníka vyučovanie vybraných odborných predmetov v anglickom jazyku. Maturitná skúška z ANJ je na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Zdroj: oadudova.sk

Obchodná akadémia Dudova 4 ponúka aj štúdium v 4-ročných odboroch. Zameranie štúdia je aj na marketing vo finančných službách či rozšírenú športovú prípravu.

Zdroj: oadudova.sk