Od 15. marca sú povinné respirátory vo všetkých interiéroch

1399

Od pondelka 15.3. sa povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 rozširuje na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.

Komu stačí rúško, šýl alebo šatka namiesto respirátora

 • deti prvého stupňa základných škôl
 • osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie
 • zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Výnimky z nosenia rúška aj respirátora majú

 • deti do 6 rokov veku,
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

V exteriéroch je naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR