Bioenergetika

791

Môžeš sa uplatniť v oblasti životného prostredia a poradenských služieb, riadiť bioplynovú stanicu, zvládneš problematiku skládkovania a spracovania odpadov, pestovanie rýchlorastúcich plodín s bioenergetickým cieľom, problematiku alternatívnych zdrojov energií. Môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.