Čašník, servírka

656

Trojročný učebný odbor pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a v oblasti súkromného podnikania. Absolvent ovláda základy stolovania a obsluhy hostí pri bežných a slávnostných príležitostiach. Vie prijímať objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, čapovať a ošetrovať nápoje, ošetrovať jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje. Ovláda výpočty a normy surovín, administratívne práce v zariadeniach spoločného stravovania, účtovanie a inkasovanie. Vie kultivovane komunikovať s hosťom. Absolvent má kvalifikáciu na to, aby mohol pracovať ako živnostník.