Čašník, servírka

752

– 4-ročný študijný odbor

– absolvent ovláda techniku obsluhy, pozná suroviny a nápoje,

– uplatňuje gastronomické pravidlá, technologické postupy bežných jedál,

– dodržiava zásady bezpečnosti a hygieny pri práci, vie odborne a kultivovane komunikovať, ovláda prácu s počítačom,

– uplatnenie: čašník, hlavný čašník, barman, somelier, manažér. Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka aj na štúdium na vysokých školách.

– 3-ročný učebný odbor

– absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby,

– pozná a uplatňuje gastronomické pravidlá, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 – má kultivované a spoločenské správanie , vie odborne komunikovať so zákazníkom,

 – uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie.