Cukrár – kuchár

871

Absolvent 3-ročného učebného odboru má vedomosti so všeobecnovzdelávacím základom, disponuje odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov , jedál v cukrárskej výrobe, reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Všeobecné vzdelávanie umožňuje absolventovi adaptovať sa v praxi, podporuje celkový rozvoj osobnosti.

Absolvent je pripravený na prácu v malokapacitných a veľkokapacitných zariadeniach cukrárskej výroby, spoločného stravovania, ovláda a uplatňuje hygienické zásady a predpisy.