Cukrár

1344

– 3-ročný učebný odbor

– absolvent ovláda práce spojené s prípravou cukrárskych výrobkov, pozná príslušné normy, suroviny, materiály a pomocné látky vo výrobnom procese,

– dokáže obsluhovať technologické strojné zariadenia, viesť výrobnú dokumentáciu, skladovať a expedovať  hotové výrobky, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

– uplatnenie: práca v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach,  živnostník, taktiež má možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie