Hotelová akadémia

625

Absolvent 5-ročného odboru hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Ovláda dva cudzie jazyky, vykonáva ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva. Po úspešnom ukončení štúdia má absolvent možnosť študovať na vysokej škole.